Undervisningens organisering

Undervisningens organisering inkluderer bl.a. timefordeling, fag-/arbejdsfordeling og skemalægning.

Undervisningens organisering skal skabe rammer, der sikrer hver enkelt elev bedst mulighed for læring, dannelse og trivsel.

Elevernes undervisningstal og holddannelse

På Vestervangsskolen følger vi Undervisningsministeriets- og kommunens retningslinjer vedrørende timefordeling.

Ved tildeling af timer til holddeling/deletimer tages der hensyn til klassestørrelse, -elevsammensætning og inklusionsklasserne.

Herudover tilstræbes det, at store klasser holddeles i de praktisk/musiske fag, eller at der er flere voksne sammen i undervisningen.

Svømning tildeles ekstra lærerressourcer af sikkerhedshensyn, således at der er to lærere til én klasse: Lektionerne placeres på 4. årgang og 5. årgang.

Elevernes placering i klasser

Se skolens princip for klassedannelse.

Fag-/arbejdsfordeling

Skolen er opdelt i tre afdelinger, indskoling, mellemtrin og udskolingen.

Den enkelte lærer har så vidt muligt hovedparten af timerne på årgangen eller i én afdeling.

Det er vigtigt, at den enkelte lærer er fagligt kvalificeret til at påtage sig undervisningen i et fag. Hvis lærerne i en afdeling ikke kan dække alle fag, har skolen følgende muligheder:

 1. Der findes en "gæstelærer" i én af de andre afdelinger.
 2. En af lærerne i afdelingen uddannes til at kunne dække det pågældende fag.
 3. Skolen ansætter en ny lærer til at dække faget.

Skoledagens længde

Skolen tilrettelægger så vidt muligt elevernes skoledage så undervisningen ligger mellem kl. 8.00-14.00 for indskolingen og på mellemtrinnet og for udskolingen i tidsrummet kl. 8.00-15.00. Herudover kan valgfag placeres.

Indimellem undervisningen er der pauser med leg, rekreative aktiviteter og spisning.

Valgfag

Valgfag varetages og planlægges i et fællesskab af personale og ledelse fra Vestervangsskolen og Ungdomsskolen.

Skemalægning

Skemalægningen har som mål at sikre eleverne en både sammenhængende og varieret skoledag.

Det tilstræbes:

 • At skoledagen sammensættes af både boglige og praktiske fag.
 • At sprogfagene ikke placeres indenfor samme modul.
 • At timer i de enkelte fag fordeles jævnt over dagen/ugen.
 • At de yngste klasser har kontaktlæreren/pædagogen hver dag.
 • At fagene læses i faglokalerne.
 • At der arbejdes med skemaændringer i forhold til den åbne skole og fagdagene.
 • At opstår der skemaændringer i løbet af skoleåret meldes dette ud til alle berørte parter. Det handler om elever, forældre og personaler.

I den udstrækning det er muligt, skemalægges timerne i moduler for at give tid til fordybelse.

Der kan semesterdeles for at skabe sammenhæng for de mindre fag.

Sker der skemaændringer i løbet af skoleåret meldes dette ud til alle, der er berørte af ændringerne. Det handler om elever, forældre og personaler.

Vikardækning

Se skolens princip for vikardækning.

Undervisningsdifferentiering

Skolen tilstræber at undervisningen tilrettelægges med hensyntagen til de enkelte elevers faglige- og personlige forudsætninger.

Understøttende undervisning

Den understøttende undervisning varetages af pædagoger i indskolingen og af lærere på mellemtrinnet og udskolingen.

Den understøttende undervisning understøtter både den fagdelte undervisning og den sociale trivsel i klasserne.

Supplerende undervisning og specialundervisning

Skolen tilstræber at have, den fornødne specialpædagogisk kompetence i personalegruppen til at specialundervisning kan gives på skolen til de elever, der fortsat er tilknyttet til en almindelig klasse.

På Vestervangsskolen foregår dette:

 • På skolen i klassen eller holddelingsundervisning
 • I inklusionsklasser
 • I Minihuset og i Mellemrummet.

Den supplerende undervisning og specialundervisning planlægges i et samarbejde mellem barn, forældre og personalet.

Dansk som andetsprog

Organiseringen af undervisningen i dansk som andetsprog skal så vidt muligt tage hensyn til elevens behov for at være en del af klassefællesskabet.