Undervisningens organisering

Undervisningens organisering inkluderer bl.a. timefordeling, fag-/arbejdsfordeling og skemalægning.

Formål

Undervisningens organisering skal skabe rammer, der sikrer hver enkelt elev bedst mulighed for læring, dannelse og trivsel.

Elevernes undervisningstal og holddannelse

På Vestervangsskolen følger vi Undervisningsministeriets- og kommunens retningslinjer vedrørende timefordeling.

Herudover tilstræbes det, at klasser holddeles i de praktisk/musiske fag, eller at der er flere voksne sammen i undervisningen – både ift. at sikre gode læringsmuligheder for alle og for at have sikre sikkerhedens for alle. Derudover har skolen ressourcepersoner, der anvendes fleksibelt i afdelingerne og på årgangene.

Svømning tildeles ekstra lærerressourcer af sikkerhedshensyn. Lektionerne placeres på 5. årgang.

Elevernes placering i klasser

https://vestervangsskolen.randers.dk/vaerdier-og-politikker/principper/klassedannelse/

Fag-/arbejdsfordeling

Skolen er opdelt i tre afdelinger, indskoling 0. – 3. klasse, mellemtrin 4. – 6. klasse og udskolingen 7. – 9. klasse.

Den enkelte lærer har så vidt muligt hovedparten af timerne på årgangen eller i én afdeling.

Fordelingen af undervisningsopgaven foretages ud fra en helhedsbetragtning, hvor følgende elementer indgår:

 • Lærernes undervisningskompetence i linjefag og/eller erfaring svarende hertil
 • Fagets kompleksitet
 • Elevsammensætning i klassen/årgangen
 • Teamets sammensætning
 • Hensynet til det samlede arbejdsmiljø
 • Der er balance mellem mandlige og kvindelige lærere/pædagoger i klassen eller på årgangen. Køn vægter dog ikke før fagligheden.

Det er vigtigt, at den enkelte lærer er fagligt kvalificeret til at påtage sig undervisningen i et fag. Hvis lærerne i en afdeling ikke kan dække alle fag, har skolen følgende muligheder:

 1. Der findes en ”gæstelærer” i én af de andre afdelinger
 2. En af lærerne i afdelingen uddannes til at kunne dække det pågældende fag
 3. Skolen ansætter en ny lærer til at dække faget.

Skoledagens længde

Skolen tilrettelægger så vidt muligt elevernes skoledage så undervisningen ligger mellem kl. 8.00-14.00 for indskolingen. På mellemtrinnet og for udskolingen i tidsrummet kl. 8.00-15.00. Herudover kan valgfag placeres

Ind imellem undervisningen er der pauser med leg, rekreative aktiviteter og spisning.

Valgfag

Valgfag varetages og planlægges i et fællesskab af personale og ledelse fra Vestervangsskolen, Randers ungdomsskole samt eksterne samarbejdspartnere.

Skemalægning

Skemalægningen har som mål at sikre eleverne en både sammenhængende og varieret skoledag.

Det tilstræbes:

 • At skoledagen sammensættes af både boglige og praktiske fag.
 • At sprogfagene ikke placeres indenfor samme modul.
 • At de yngste klasser har kontaktlæreren/pædagogen hver dag.
 • At fagene læses i faglokalerne.
 • At der arbejdes med skemaændringer i forhold til den åbne skole og fagdagene.
 • At opstår der skemaændringer i løbet af skoleåret meldes dette ud til alle berørte parter. Det handler om elever, forældre og personaler.

I den udstrækning det er muligt, skemalægges timerne i moduler for at give tid til fordybelse.

Der kan semesterdeles for at skabe sammenhæng for de mindre fag.

Vikardækning

https://vestervangsskolen.randers.dk/vaerdier-og-politikker/principper/vikardaekning/

Undervisningsdifferentiering

Skolen tilstræber at undervisningen tilrettelægges med hensyntagen til de enkelte elevers faglige- og personlige forudsætninger.

Understøttende undervisning

Den understøttende undervisning varetages af pædagoger i indskolingen. Den understøttende undervisning understøtter den sociale trivsel i klasserne.

Supplerende undervisning og specialundervisning

Skolen tilstræber at have den fornødne specialpædagogisk kompetence i personalegruppen til at specialundervisning kan gives på skolen til de elever, der fortsat er tilknyttet til en almindelig klasse.

På Vestervangsskolen foregår dette:

 • I klassen eller holddelingsundervisning,
 • I Minihuset og i Mellemrummet.
 • Via skolens ressourcepersoner.

Den supplerende undervisning og specialundervisning planlægges i et samarbejde mellem barn, forældre og personalet.

Dansk som andetsprog

Organiseringen af undervisningen i dansk som andetsprog skal så vidt muligt tage hensyn til elevens behov for at være en del af klassefællesskabet.