Værdiregelsæt

Værdigrundlaget og værdiregelsættet består af:

 • Vores vision og mål
 • Vores værdier og deres betydning
 • Værdierne i praksis
 • Regelsæt – ordensregler
 • Antimobbestrategi

I Bekendtgørelsen om fremme af god orden i folkeskolen fremgår det, at alle folkeskoler skal udarbejde et værdiregelsæt. Værdiregelsættet skal bidrage til at opfylde folkeskolens formål og fungerer som en fælles platform, der sætter retning på en række refleksioner, handlinger og prioriteringer på skolen.

 Skoles værdigrundlag ligger derfor til grund for det samlede faglige arbejde på skolen.  

Vision og mål

Vestervangsskolen skal være distriktets folkeskole som en integreret og central kraft og efterleve Folkeskolelovens formålsparagraf.

Vi ønsker, at Vestervangsskolen skal være en folkeskole, hvor alle har lige meget ret til at præge fællesskabet. Vi sætter fokus på og respekterer:

 • At alle elever som udgangspunktet gør det bedste de kan,
 • At vores elever har forskellige behov
 • At vi driver skole med udgangspunkt i Fællesskaber for alle[1].
 • At alle vores beslutninger tager afsæt i elevernes læring og dannelse

Vi bestræber os på at inkludere så mange og så forskellige elever som muligt ved at tilgodese den enkeltes behov.

Derfor vil Vestervangsskolen være:   ”Det naturlige skolevalg for distriktets børn” 

[1] Indsætte link til strategi

Værdier

Vores værdier er det, som begrunder vores handlinger og tænkes gældende for alle, der har relation til skolen.

Med faglighed mener vi:

 • At vi tager udgangspunkt i det enkelte barns styrker og resurser
 • At alle børn møder faglige krav afpasset efter deres evner
 • At det enkelte barn får relevante udfordringer
 • At det enkelte barn får ro og tid til fordybelse
 • At vi skaber et motiverende læringsmiljø, der tager hensyn til forskellige måder at lære på
 • At vi stimulerer børnenes nysgerrighed og lyst til at lære.

Med fællesskab mener vi:

 • At eleverne lærer at respektere fælles værdier og holdninger
 • At eleverne er imødekommende, åbne og rummelige
 • At eleverne er en del af en gruppe med det ansvar og de pligter, det kræver
 • At eleverne trives og oplever tryghed i hverdagen
 • At eleverne lærer at lære sammen med andre
 • At eleverne oplever venskaber
 • At alle – både elever, personale og forældre bidrager til fællesskabet både i og uden for skolen.

Med fremsyn mener vi:

 • At vi arbejder med skoleparathed og uddannelsesparathed
 • At vi tager udgangspunkt i den demokratiske dannelse, hvor eleverne tænker selv, træffer valg og kan sige til og fra
 • At eleverne udvikler sig fagligt, socialt og personligt
 • At eleverne forberedes til næste udviklingstrin
 • At eleverne udvikler evner til at tro på, at noget kan lykkes – at de kan tænke i muligheder.
 • At eleverne udvikler sig til robuste og livsduelige mennesker

Værdierne i dagligdagen:

Hvad betyder værdierne for vores måde at være sammen på? Hvad gør vi, og hvordan gør vi det?

Faglighed

Det betyder at vi:

 • Prioriterer det enkelte barns faglige udbytte højt i alle undervisningssituationer og skaber helhed og sammenhæng i barnets hverdag
 • At vi prioriterer de bedste rammer for, at barnet udvikler sig fagligt, personligt og socialt
 • Med udgangspunkt i elevernes undervisningsmiljø tilrettelægger undervisningen således, at det enkelte barn kan udnytte sine styrkesider optimalt, samtidig med at barnets følelse af selvværd og medansvar for egen læring og udvikling styrkes
 • Prioriterer mulighed for faglige fordybelse
 • Arbejder med forebyggende indsatser inden for særligt matematik og dansk
 • Prioriterer et stærkt teamsamarbejde med dygtige og professionelle fagpersoner, som har mulighed for at sparre med hinanden i faglige fællesskaber
 • Samarbejde med forældrene om, hvordan vi sammen bakker op omkring det faglige arbejde i skolen og understøtter det enkelte barns forudsætninger for at indgå i den daglige undervisning.

Fællesskab

Det betyder at vi:

 • Anser alle såvel børn som voksne som forpligtede på at bidrage til fællesskabet på en positiv måde
 • Arbejder ud fra den grundholdning, at tryghed, trivsel, engagement og gensidig respekt imellem børn, forældre og medarbejdere er nødvendige forudsætninger for en optimal læring og udvikling.
 • Ser fællesskabet som den bærende konstruktion, hvor der skal være plads til den enkelte i såvel det lille som det store fællesskab.
 • Prioriterer traditioner i løbet af skoleåret, hvor fællesskab er det bærende element.
 • Sikrer et godt undervisnings- og arbejdsmiljø for børn og voksne præget af en åben og positiv kommunikation.
 • Lægger vægt på et åbent, tillidsfuldt og gensidigt forpligtende skole-hjemsamarbejde.
 • Ser forældre som en afgørende medspille i udviklingen af gode fællesskaber

Fremsyn

Det betyder at vi:

 • Tilpasser hverdagen således at eleverne lærer at samarbejde samt udvikle respekt og tolerance på tværs af kulturelle og sociale fællesskaber.
 • Har fokus på det tværfaglige samarbejde, og inddrage alle relevante ressourcepersoner med viden omkring det enkelte barn
 • Har øje for udfordringer og prioritere tidlig indsats
 • Har fokus på de gode overgange i hele skoleforløbet

Vestervangsskolens ordensregler

Ordensreglerne bygger på de værdier, der kommer til udtryk i Folkeskoleloven, skolens værdigrundlag og de anvisninger, der er beskrevet i Undervisningsministeriets bekendtgørelse om ”foranstaltninger til fremme af god orden i folkeskolen”.  

Overordnet regel:

Man skal følge de anvisninger, der gives, opføre sig ordentligt, lade den sunde fornuft råde og behandle andre, som man selv gerne vil behandles.

Uddybning:

 • Samværet og samarbejdet imellem elever og lærere/pædagoger foregår i en demokratisk atmosfære.
 • Hver enkelt elev møder undervisnings- og læringsparat og deltager aktivt i undervisningen, hvilket indebærer, at eleverne møder til tiden, at lektierne er læst, at man er udhvilet og har fået morgenmad.
 • Alle behandler hinanden ordentligt og med gensidig respekt samt giver plads til forskellighed.
 • Skolen accepterer ikke mobning.
 • Skolen arbejder bevidst på at fremme elevernes trivsel.
 • Kommunikation er vigtig. Alle, såvel forældre, personale som elever bruger et ordentligt sprogbrug, og kommunikerer pænt og respektfuldt med hinanden.
 • Alle behandler skolens, personalets og elevernes ejendele samt skolens bygninger og inventar ordentligt og i tilfælde af skader, kan der blive tale om et erstatningsansvar. Taskebøger mm. skal være forsvarligt indbundet hele skoleåret. Alle rydder op og lægger på plads efter sig selv, og der er dukseordning i alle klasser. Duksene samarbejder med lærerne om at løse div. opgaver.
 • I skoletiden er alle på skolens område, og må ikke forlade dette uden en lærers/pædagogs eller kontorets tilladelse. Hvis en elev bliver syg i løbet af dagen kontakter klassens lærer/pædagog hjemmet. Er det nødvendigt med en hjemsendelse, sørger klassens lærer/pædagog for kontakt og aftale med hjemmet.
 • Umiddelbart efter det ringer ind, skal alle være på plads i klassen og klar til undervisning.
 • Indskolingen og mellemtrinnet er altid ude i pauserne. Udskolingen har både et ude- og et indemiljø, som kan benyttes i frikvartererne.
 • Skolen er åben fra 7.45, og der føres tilsyn fra kl. 07.50. Kommer man tidligere, skal man være ude på skolens udearealer.
 • Umiddelbart efter skoletid skal eleverne forlade skolen, gå i SFO eller Juniorklub med mindre andet er aftalt.
 • Besøg på skolen (f.eks. af forældre, tidligere elever, venner, gæstelærere mm) kræver en aftale med kontoret.

Skolen har desuden tydeliggjorte rammer og retningslinjer for følgende områder: Trafik, rygning, snekastning, brugen af mobiltelefoner, dukseordning, afholdelse af sidste skoledag, gangvagternes rolle, kostpolitik, fællesarealer og regler for disse, ansvar og forsikring.