Juniorklub

På Vestervangskolen er der juniorklub for elever i 4.-7. klasse.

Juniorklubben er et fritidstilbud for børn fra 4. til 7. klasse. Juniorklubben er et sted, hvor børnene kan komme og være en del af et fællesskab med andre børn og unge. Her er fokus på børnenes interesser og de ønsker, de har for samvær i deres fritid.

Du indmelder dit barn ved at udfylde en blanket digitalt via MitID. Hvis du ikke har MitID, kan du få udleveret blanketten i juniorklubben eller på skolens kontor.

Det koster 654 kr. om måneden at gå i juniorklub. Juli er betalingsfri. Der gives ikke søskenderabat og økonomisk friplads i juniorklubben.

Elever og forældre er altid velkomne til at kigge forbi juniorklubben.

Vestervangs Juniorklub
Tlf.: 8915 4645

Leder af juniorklubben
Torben Skaaning Nielsen
Tlf.: 2116 2797
E-mail: torben.skaaning.nielsen@randers.dk

Du kan også kontakte Torben via Aula.

Åbningstider

Mandag-fredag: Fra undervisningen slutter til kl. 17.00

Skolefridage: 09.00-13.00

Når børnene kommer, skal de registrere sig og sige hej til en voksen.

Børnene kan beskæftige sig med et varieret udbud af aktiviteter i juniorklubben – både aktiviteter, der kan foregå stillesiddende og aktiviteter, der kræver fysisk udfoldelse. Eksempelvis ser de film, tegner, syer, laver smykker, maler, spiller computer, Wii, PlayStation og brætspil, laver mad, tager på shoppe- og oplevelsesture og spiller bold i hallen og nede på skolens baner.

Planlagte aktiviteter

Der er en voksenstyret aktivitet alle dage på nær mandag. Derudover kobler vi os på børnenes initiativer og efterkommer så vidt som muligt deres ønsker for aktiviteter.

Mandag er der ikke faste aktiviteter.

Tirsdag, onsdag og torsdag er der krea-aktiviteter. Krea-aktiviteterne åbner op ca. 30 minutter efter, klubben åbner.

Onsdag kan vi også være i hallen.

Fredag er der altid turdag.

Vi er opmærksomme på, at det samvær børnene har uden at være i en aktivitet, også er vigtigt samvær for børnene og deres udvikling. Derfor har børnene også mulighed for at hygge sig uden at skulle deltage i en aktivitet.

Aftenåbent

Vi har særlige klubaftener, hvor børnene kan komme på lidt andre tider og hygge sig med deres venner.

Vi har som udgangspunkt aftenåbent to gange om året - en i foråret og en i efteråret.

Månedsplan

Vi har månedsplan for hver måned med de aktiviteter, der er juniorklubben. Vi sender månedsplanen til børn og forældre i Aula, og børnene kan også få den fysisk. Vi udsender månedsplanen ugen før, måneden starter.

Årsplan

Vi vil have en årsplan for juniorklubbens årlige rutiner og særlige mærkedage. Vi arbejder med særlige emner i løbet af skoleåret.

Vi evaluerer og udarbejder årsplanen hvert år i juni. Årsplanen går fra august til august.

Vi har børnemøde hver 14. dag. Det er nogen blandt børnene, der er ordstyrer og referent.

Vi har en fast dagsorden. Der er punkter om planlægning og punkter om den sociale trivsel.

En stor del er at give børnene mulighed for indflydelse på og medinddragelse i klubbens liv.

Vi har et køkken i juniorklubben med salg af toast osv. En voksen åbner køkkenet ved starten af klubdagen.

Vi informerer skolen (klasselæreren), hvis der sker noget særligt omkring klubben og/eller det enkelte barn.

Vi vil gerne orienteres af skolen, hvis et barn har oplevet noget særligt konfliktfyldt eller noget andet, der kan have indvirkning på barnets trivsel.

Når nye børn starter i juniorklubben, søger vi oplysninger om dem hos SFO-medarbejderen, der står for indkøringen, indskolingslederen og deres klasselærer, så vi ved, om der er børn, vi skal være særligt opmærksomme på.

Vi vil gerne have et tæt, åbent forældresamarbejde. Vores udgangspunkt er et ligeværdigt samarbejde omkring børnene, hvor vi har den holdning, at forældre kender deres børn bedst.

Vi vil gerne være i dialog med og guide forældrene ud fra en anerkendende tilgang med respekt for, at alle forældre vil deres børn det bedste.

Vi er bevidste om, at det er personalet, der har ansvaret for kontakten til forældrene.

Vi har forskellige kommunikationsværktøjer, vi kan bruge:

 • aulaopslag til fælles beskeder hvor vi ikke lægger op til dialog
 • aulabesked til enkelte forældre eller mindre gruppe af forældre, hvor der kan være dialog
 • telefonisk kontakt i tilfælde hvor der er behov for en mere tæt dialog, f.eks. hvis et barn har slået sig eller der har været en konflikt
 • møde, hvis der er gentagne udfordringer eller særlige bekymringer i forhold til et barn som kræver en dialog
 • et årligt forældrearrangement, hvor der er fokus på socialt samvær og mulighed for at fortælle om vores arbejde.

Udmeldelse af juniorklubben kan ske til den 1. eller 16. i en måned.

Du udmelder dit barn ved at kontakte Pladsanvisningen eller skolens kontor. 

Sådan arbejder vi

I Vestervangskolens Juniorklub arbejder vi ud fra følgende kerneopgave: "At skabe inkluderende fællesskaber, hvor børnene oplever frihed under ansvar, som skal understøtte udviklingen af deres identitet og demokratiforståelse."

Vi arbejder med kerneopgaven ud fra et fælles børnesyn, som skal sikre, at vi møder alle børn med de samme værdier i juniorklubben.

Børnesyn

 • Alle børn har ret til at føle sig som en del af et fællesskab.
 • Alle børn har ret til medinddragelse over eget liv.
 • Alle børn har ret til, at blive hørt, set og forstået.
 • Alle børn har ret til, at vi ser deres potentialer.
 • Alle børn har ret til omsorg fra nærværende voksne.

Børnene skal møde glade voksne og opleve et miljø, hvor der er glæde og humor.

Vi er bevidste om, at vi er rollemodeller som voksne. Derfor er det vigtigt, at vi går foran og lever op til de værdier og rammer, vi gerne vil have, at børnene agerer inden for.

Vi skal være glade og imødekommende over for børnene.

Vi vil være deltagende voksne, der gennem vores engagement kan være med til at motivere børnene til at deltage i diverse aktiviteter.

Vi skal motivere gennem aktiviteter, vi er gode til, men vi skal også vise, at man godt kan deltage uden at være god til aktiviteten og alligevel have det sjovt.

Vi vil have fokus på at være nærværende sammen med børnene, når vi er på arbejde, og vi vil som voksne lytte til børnene og bestræbe os på, at se, høre og forstå hvert enkelt barn.

Som voksne vil vi være tydelige, så børnene ved, hvor de har os, og de oplever, at de kan regne med os.

Vi tror på, at det at vi som mennesker føler os inkluderet i fællesskaber, er et grundlæggende behov for det enkelte menneske, og det er en nødvendighed for, at vi udvikler os som individer. Børnene i Juniorklubben er i den alder, hvor de udvikler deres identitet; "hvem er jeg, og hvad er min plads i verden?". Fællesskabet er afgørende i denne udvikling, og derfor er fællesskabet en vigtig værdi i vores pædagogiske arbejde. Vi vil skabe en klub, hvor der er plads til alle børn, og alle børn skal føle sig inkluderet i klubben. De skal have en oplevelse af, at de hører til, og at der er plads til lige netop dem.

Vi forstår fællesskaber i mange parametre; der er de store fællesskaber, hvor alle i klubben er med, og der er små fællesskaber, der kun er på to individer. Børnene har ret til mindst ét betydningsfuldt fællesskab for dem, når de er i klubben.

I aldersgruppen fra 10 til 14 år, som er målgruppen i klubben, udvikler børnene for alvor deres identitet samt dannelse og der bliver et større fokus på "hvem er jeg?’" uafhængigt af børnenes forældre eller de voksne omkring dem. Det er en udvikling, vi gerne vil understøtte i klubben. Derfor er et ord som frihed vigtigt for os, at børnene har stor indflydelse på deres dagligdag i klubben. Med frihed kommer der også et ansvar, og det er i det krydspres, vi gerne vil understøtte børnenes udvikling i nogle trygge rammer, hvor der er professionelle voksne til at guide børnene i denne proces. Vi vil arbejde med børnenes demokratiforståelse og give dem medbestemmelse over klubbens liv.

I klubben vil vi gerne have et ressourcesyn. Det vil sige, vi vil kigge på børnenes kompetencer frem for det, de ikke kan. Vi tror på, at alle mennesker udvikler sig gennem ros og anerkendelse frem for negativ kritik. For os er det vigtigt, at alle børn bliver mødt af en anerkendende tilgang. Det betyder, at vi voksne hver dag gør os umage for:

 • at se hvert enkelt barn
 • at se alle børnenes kompetencer
 • at se, hvad der ligger bag ved de handlinger, børnene foretager sig
 • at høre alle børn - ikke kun høre det de siger, men også høre alt det, der ligger bag ved fortællingen
 • at forstå hvert enkelt barn - ikke kun forstå det barnet siger og gør, men også forstå barnet ud fra, hvem det er, og hvilke kompetencer det har.

Alt dette vil vi gøre ud fra et ønske om, at børnene skal udvikle sig i en positiv retning ud fra lige netop deres nærmeste udviklingszone. Vi vil som voksne i klubben understøtte denne udvikling ved at være nærværende med børnene. Vi skal være åbne og imødekommende over for barnet og bevidste om, at det altid er den voksne, der har ansvaret i barn/voksen-relationen. Vi vil tilbyde børnene vores omsorg, når de har behov for dette.

Vi vil gerne skabe et miljø, hvor børnene bliver inspireret til at sige ja - både til hinanden og de aktivitetsmuligheder, der er i klubben.

Vi vil gerne have mange forskellige aktiviteter. Aktiviteterne skal tage udgangspunkt i børnenes ønsker og behov, og der skal være høj grad af medbestemmelse i forhold til aktiviteterne. Der vil også være aktiviteter, der tager udgangspunkt i de voksne og deres kompetencer, og aktiviteter der kan understøtte en særlig udvikling. Vi vil gennem aktiviteterne være med til at pirre børnenes nysgerrighed. Nysgerrighed anser vi for en vigtig menneskelig egenskab, som børnene kommer til at få brug for og glæde af i deres liv fremover.