Afgangsprøver

Her kan du læse om prøvefag i 9. klasse, hvilke informationer eleverne får om prøverne, og hvordan prøverne bedømmes.

I 9. klasse er der fem bundne afgangsprøver og to udtræksprøver; én fra den humanistiske fagblok (skriftlig engelsk, skriftlig tysk/fransk, mundtlig tysk/fransk, historie, samfundsfag og kristendomskundskab) og én prøve fra den naturfaglige fagblok (biologi, geografi, mundtlig matematik, idræt og fysik/kemi). Derudover kan eleverne vælge at aflægge prøve i en række frivillige valgfag.

Det fremgår af nedenstående tabel, hvilke fag eleverne i 9. klasse skal og kan komme op i.

Fag Mundtlig Skriftlig
Dansk B B
Matematik U B
Engelsk B U
Fælles prøve i fysik/kemi, biologi og geografi B  
Tysk/fransk U/F U/F
Historie U  
Samfundsfag U  
Kristendomskundskab U  
Biologi   U
Geografi   U
Fysik/kemi   U
Idræt U  
Håndværk og design F  
Madkundskab F  

B: Bundne prøvefag
U: Prøvefag til udtræk
F: Frivillige prøvefag

Information om prøverne

Skolelederen skal i god tid inden prøvernes start informere eleverne om:

 • prøveperiode og prøvetidspunkter
 • antal prøver og regler om udtræk af fag
 • frister for tilmelding (gælder prøver i 8. og 10. klasse samt valgfag i 9. klasse)
 • betingelse for deltagelse. Fx hvis elever skal aflevere en synopsis eller disposition forud for prøven
 • konsekvenser af sygdom eller udeblivelse fra en prøve
 • tilladte hjælpemidler ved de enkelte prøver
 • starttidspunkt for en prøve
 • konsekvenser ved at komme for sent til en prøve
 • konsekvenser ved at skaffe sig eller yde uretmæssig hjælp
 • konsekvenser ved forstyrrende adfærd
 • særlige prøvevilkår. Eksempelvis hvis en elev har fået tilladelse til forlænget tid, skal både elev og tilsynsførende være klar over tidsforlængelsen
 • sygeprøver
 • fritagelse for prøveaflæggelse.

Bedømmelse og censur

Når en elever bedømmes ved folkeskolens mundtlige prøver, foretages bedømmelsen af faglærer og en censor. De skriftlige prøver i 9. og 10. klasse, som ikke er digitalt selvrettende, bedømmes af én statslig beskikket censor.

Karakterfastsættelsen ved folkeskolens prøver sker efter 7-trinsskalaen.

Hvis en elev udebliver fra prøven, har der ikke fundet en præstation sted, og man må derfor ikke bedømme eleven med karakteren -3. Eleven får ikke en karakter for prøven, og skolen skal i stedet ved de obligatoriske prøver notere ”Udeblevet” på afgangsbeviset og indkalde eleven til at aflægge en ny prøve snarest muligt.