Lærerstuderende

Praktikbeskrivelse til lærerstuderende på Vestervangsskolen

Kultur og særkende for Vestervangsskolen

Vestervangsskolen er en 4 sporet skole fra 0.-6. klasse og 4-5 sporet fra 7.-9. klasse, idet vi modtager elever fra en af distrikters andre skoler. I alt har skolen ca. 900 elever samt en SFO med plads til godt 400 børn. Vestervangsskolen ligger i den nordøstlige del af Randers by.

Vestervangsskolen er afdelingsopdelt: Afdeling 1 - Indskoling: 0., 1., 2. og 3. klasse, Afdeling 2 – Mellemtrin: 4., 5. og 6. klasse, Afdeling 3 - Udskoling: 7., 8. og 9. klasse. Der arbejdes i årgangsteams, hvor den enkelte lærer primært er tilknyttet en årgang.

På Vestervangsskolen er der ca. 100 ansatte.

Skolens ledelsesteam består af skoleleder Jakob Voldby, administrativ afdelingsleder Carsten Mikkelsen og pædagogisk indskolingsleder og SFO-leder Klaus Rasmussen.

Det kan du forvente af Vestervangsskolen:

 • Du kan trygt udfolde dig som studerende og prøve ting af i samarbejde med praktiklærere og mentor.
 • Du bliver behandlet med respekt.
 • Du får et skema, der tilgodeser dine fag og øvrige ønsker, så vidt det er muligt.
 • Du får mulighed for at træffe aftaler med skolen og lærerne, inden du starter, så du kan være godt forberedt på dit praktikforløb.
 • Du er velkommen til at deltage i lærerens øvrige arbejdsopgaver.

Forventninger til dig som studerende:

 • Du møder elever, forældre og ansatte med respekt og anerkendelse.
 • Du har orienteret dig på skolens hjemmeside forud for et praktikforløb.
 • Du kommer forberedt og til tiden.
 • Du deltager i øvrige læreropgaver i den udstrækning, det er muligt. Og naturligvis efter aftale med praktiklæreren/mentor.

Indsatsområder

Professionelle læringsfællesskaber

Med et særligt fokus på arbejdet med målstyret undervisning og Nye Fælles Mål via det Fælles Kommunale kompetenceudviklingsprojekt: PLF - Professionelle Læringsfællesskaber. Projektet "Professionelle  Læringsfællesskaber – som drivkraft for elevernes læring og trivsel" er et samarbejde mellem Randers og Aarhus kommuner samt VIA Højskolen for Videreuddannelse & Kompetenceudvikling. Målet er at udvikle en stærk fælles læringskultur mellem lærere, pædagoger og ledere, hvor teamets arbejde med børnenes læring og trivsel foregår i professionelle læringsfællesskaber. Arbejdet i de professionelle læringsfællesskaber kan tage udgangspunkt i elevarbejde, testresultater, tegn på læring, synlige læringsmål, udvikling af læringsstrategier og undervisning tilpasset alle børn. Arbejdet organiseres med en systematik, hvor teamet bl.a. indsamler resultater på læring, planlægger og afprøver nye tiltag for læring og evaluerer og justerer praksis med henblik på at øge elevernes læring.

Teamet organiserer sig i indeværende skoleår omkring fagene med elevernes læring i centrum.

Skolens værdigrundlag

I skoleåret 2015/2016 var Vestervangsskolen en del af en omfattende skolestrukturændring i Randers Kommune. Da den nye skolestruktur trådte i kraft 1. august 2015, betød det, at Vestervangsskolen blev kommunens største skole og dermed også blev en ny skole bestående af elever, forældre og personale fra 4 forskellige skoler. Vi arbejder derfor fortsat på at tydelig- og levendegøre vores værdier: Faglighed, fællesskab og fremsyn.

Implementering af læringsplatform

I Randers Kommune er det besluttet, at alle skoler skal arbejde med læringsplatformen: MinUdannelse. Dette er både et planlægningsværktøj og det sted, hvor forældrene kan tilgå deres børns elevplan, årsplaner mv.

Der er fra forvaltningens side udarbejdet en faseplan, som skolerne tager udgangspunkt i, i forhold til implementering.

Samarbejdet med læreruddannelsen om praktikken

Vestervangsskolen samarbejder med Læreruddannelsen i Aarhus om praktikken, som det er beskrevet i Praktikhåndbogen.

Det er muligt at gennemføre alle praktikniveauer samt meritlæreruddannelsen på Vestervangsskolen.

Organisering af praktikken

Skolens ledelse har det overordnede ansvar for praktikken.

Praktikkoordinator og mentor, Mari-Ann Hansen, har ansvaret for den praktiske afvikling af praktikken, er mentor for de studerende før, under og efter praktikken, samt sørger for den skemamæssige organisering og koordinering.

Mari-Ann indgår i et samarbejde med de studerende og praktiklærerne om at nå målene.

Såfremt der under praktikken opstår samarbejdsproblemer eller uenigheder mellem den studerende og praktiklæreren, træder mentor til som mægler. I specielle tilfælde kan mentor vælge at videregive opgaven til skolens ledelse, og efter behov kontaktes Læreruddannelsen.

Praktiklærere

På Vestervangsskolen er det en fælles opgave at have studerende. De lærere, der skal have studerende, udvælges ud fra linjefagskompetence, som de studerende er i praktik i, passende erfaring mv. Der kan være et hensyn til klassen, idet lærerskift, hyppige praktikforløb eller anden "uro" omkring klassen kan gøre, at klassen ikke skal have studerende i en periode for at give ro og kontinuitet.

I forhold til forberedelse og planlægning af undervisningsforløb er det praktiklæreren, der er sparringspartner for de studerende, og det er også praktiklæreren, der vejleder om de konkrete forløb.

Det er praktiklæreren, der bedømmer, hvorvidt den enkelte studerende har bestået praktikken eller ej. Ligeledes deltager praktiklæreren til den afsluttende eksamen.

Studerende på skolen

Vi ser vores skole som et uddannelsessted for de studerende, hvor vi giver dem tid og rum til at udøve og reflektere over egen praksis.

Vi betragter de studerende som mulige, kommende medarbejdere på Vestervangsskolen. Det betyder, at vi tager deres uddannelse og vejledning meget alvorligt. På Vestervangsskolen betragter vi det som vigtigt, at vi uddanner dygtige lærere, der kan varetage undervisningsopgaven med høj kompetence og integritet.

Vi lægger stor vægt på udviklingen af de studerendes kompetencemål. Således vil både mentor og praktiklærer indgå i reflekterende vejledning omkring didaktik, klasseledelse og relationskompetence. Disse vejledninger tager udgangspunkt i de studerendes observationer og oplevelser i klasserne.

Vi forventer, at de studerende deltager i skolens mødeaktivitet, teamsamarbejdet, forældresamarbejdet og skolens sociale liv i den tid, de er her jf. deres arbejdsplan.

De studerende tilknyttes Min uddannelse og Aula i hele perioden, og vi forventer, at de orienterer sig og kommunikerer med skolens øvrige personale herigennem.

På skolens pædagogiske læringscenter vil de studerende kunne få hjælp til undervisningsmaterialer, lærervejledninger, IT og lignende.

De studerendes arbejdsopgaver

Den studerende skal have det, der svarer til en 37 timers arbejdsuge. Hvordan dette fordeles vil variere fra studerende til studerende, da det afhænger af de forskellige undervisningsfag, ønsker og opgaver.

En fordeling af de 37 timer kunne indeholde følgende:

 • Lektioner (+forberedelse) med praktiklærer
 • Lektioner til observation ved andre lærere (her er ikke tilknyttet vejledning)
 • Vejledning med praktiklærer
 • Vejledning med mentor
 • Refleksionstid, teamsamarbejde med videre
 • Observation i andre klasser/ved andre lærere/i andre fag
 • Arbejde med portfolio og synopsis.

Vi forventer, at de studerende forbereder sig på skolen, da dette også er vilkårene for en lærer i dag på Vestervangsskolen. Da 1. årgang kun skal stå for kortere undervisningssekvenser, kan denne forberedelse ske sammen med praktiklæreren om dennes forberedelse af undervisningen.

De studerende har også mulighed for at arbejde med deres praktik port folio og deres synopsis på skolen og her få hjælp og vejledning af praktiklærer og mentor.

Efter fordelingen af studerende til praktikskolerne vil praktikkoordinator Mari-Ann komme med forslag til skemaer til de lærerstuderende.

På første praktikdag vil der være et indledende møde og præsentation af Vestervangsskolen, praktiklærerne og evt. de pågældende klasser. Ligeledes udleveres arbejdsplanen. Resten af dagen følger de studerende deres arbejdsplan og kan her lave aftaler om, hvilke timer de skal undervise i, hvornår der afholdes vejledning, antal af andre læreropgaver, møder samt mulighed for deltagelse i skole/hjem samarbejdet.

Vestervangsskolen forventer ikke, at 1. årsstuderende står for al forberedelse, gennemførelse og evaluering af længere undervisningsforløb. Vi ønsker, at de studerende også får mulighed for at observere undervisning. Dog forventer Vestervangsskolen, efter aftale og i samarbejde med den pågældende praktiklærer, at de studerende prøver at forberede, gennemføre og evaluere kortere undervisningssekvenser.

Som udgangspunkt deltager/underviser man i 12 undervisningslektioner. Derudover vil der være en mængde observationslektioner pr. uge. Der kan differentieres i dette timetal alt efter ønsker og interesser.

Forslag til et arbejdsskema for lærere på Vestervangsskolen

Mandag-fredag kl. 07.50-08.00: Klargøring af 1. lektion/tjekke Aula

Mandag-fredag kl. 08.00-13.55/14.45: Undervisning i linjefag/forberedelse og møder

Mandag-torsdag kl. 14.45-17.00: Forberedelsestid/møder

Sygdom og fravær

Ved sygdom og fravær gælder samme regler som for ansatte på Vestervangsskolen. Dette meddeles skolen på tlf. 30 43 58 21 mellem 06.30 og 06.45.

Vejledning

De studerende vil blive vejledt af deres praktiklærere og skolens mentor.

Praktiklæreren vil have vejledningen med de studerende omkring deres virksomhed i klassen. De studerende og praktiklærerne aftaler internt tidspunkter for afholdelsen af vejledningsseancerne. De studerende kan forvente at have en pulje a cirka 3 vejledningstimer pr. studerende til hele praktikperioden. Afholdes disse vejledningstimer gruppevis, er tallet højere, men skal stadig fordeles på alle praktiklærerne, de møder i løbet af praktikken.

Ved vejledning med praktiklærer/mentor aftales indholdet af vejledningstimerne mellem de to parter. Det er vejlederens opgave at udarbejde dagsorden, rammesætte vejledningen, at styre vejledningsprocessen og stille sin viden og erfaring til rådighed for den studerende.

Kvalitetssikring og udvikling af praktikken

De studerende vejledes løbende af praktiklærerne i forhold til kompetencemålene, og hvis der i løbet af perioden er tegn, der viser, at den studerende har problemer med at opnå færdighedsmålene, inddrages mentor og skolens leder med det formål at ændre på de forhold, der peger mod ikke-bestået.

I forhold til udarbejdelse af synopsis vil der være en samtale mellem praktiklæreren, den studerende og vejleder fra LIA.

Som hovedregel varetages eksamen af praktiklæreren og en lærer fra LIA.

Efterfølgende evaluerer de studerende praktikforløbet. Evalueringen vil give anledning til, at vi i fornødent omfang vil revurdere vores praksis, sådan at praktikforløbet for begge parter opleves så givende og lærerigt som muligt.

Arbejdsopgaver og fordeling i uddannelsen af lærerstuderende

Praktiklærer:

 • har studerende med i klassen i undervisningen.
 • vejleder studerende (en studerende har ret til 3 vejledningstimer fordelt på sine praktiklærere).
 • deltager i midtvejssamtale (1,5 time).
 • deltager og eksaminerer til praktikprøven, herunder læse synopsis (1 studerende = 30 minutter, 2 studerende = 50 minutter, 3 studerende = 65 minutter, 4 studerende = 75 minutter).

Koordinator/mentor:

 • afholder informationsmøde på første praktikdag
 • planlægger og afholder afsluttende evaluering
 • vejleder de studerende ca. 0,5 time pr. uge
 • står for al praktisk arbejde i forbindelse med praktik, bl.a. skemalægning, planlægning af besøgsdage osv.
 • deltager i praktikplanlægning (ca. 2 timer)
 • udarbejder skolens uddannelsesplan for lærerstuderende i samarbejde med ledelsen.