Regler

Vestervangsskolen skal være et rart sted at være for både børn og voksne.

Derfor skal vi alle:

 • Bruge vores sunde fornuft til at afgøre, hvad der er rigtigt og forkert.
 • Vise respekt for hinanden og tage hensyn til hinanden.
 • Tale ordentligt til hinanden.
 • Lytte til hinanden.
 • Hjælpe med til løsning af konflikter.
 • Passe på hinandens og skolens ting.
 • Lære så meget som muligt, selvom vi ikke er ens – og hjælpe hinanden med det.

Du skal huske at:

 • Inde færdes alle stille og roligt og vi går på gangene.
 • Ude kan alle løbe, råbe, lege og spille bold.
 • Hvis du ødelægger noget, skal du sige det til en voksen på skolen, så vi kan få det ordnet igen.
 • Voksnes henvisninger følges.

Er du i tvivl om det, du gør, er rigtigt - så lad være.

Indskoling

I frikvartererne færdes børnene på legepladsen. Alle elever skal udenfor og holde pause i den friske luft. Her er der skiftende voksentilsyn. De voksne har gule veste på, så de er mere synlige, og de er altid klar til at være behjælpelige.

Mange klasser har legegrupper i det første frikvarter / 10 pausen. Hermed sikrer vi, at alle elever hver dag har haft nogen at lege med.

I 12 pausen har vi legepatrulje. Her har vi nogle friske og søde 6. årgangselever, der sætter aktiviteter og lege i gang forskellige steder på legepladsen. Det er frivilligt for eleverne, om de vil benytte sig af legepatruljen. 

Mellemtrin

I frikvartererne er alle ude. Vi har brug for frisk luft, og for at bevæge os. De vokse har gule veste på, så de er mere synlige, og de er altid klar til at være behjælpelige.

Når man går i 4. og 5. klasse holder man pause på legepladsområdet, banerne og/eller grønnegårdene.

Når man går i 6. klasse holder man pause i grønnegårdene og/eller i skolegården

Udskoling

Klasseværelset er klassens eget område. Her er man fælles om ansvaret for, at lokalet og gangområdet udenfor holdes pænt, og at inventaret ikke bliver ødelagt.

Klasseværelset er opholdssted for klassens egne elever. Vil man tale med kammerater fra andre klasser, må man mødes på gangen eller i skolegårdene.

Klasseværelset er et "stille­område".

I må kun have besøg i skoletiden, når en lærer har givet sin tilladelse.

Rygning er ikke tilladt.

Vestervangsskolen er ikke en mobilfri skole, men anerkender mobiltelefoner som en væsentlig del af både børn og voksnes hverdag.

De er centrale både i vores daglige sociale relationer og som et meget effektivt og fleksibelt kommunikations- og læringsredskab, idet udviklingen af undervisningsmateriale, som benyttes via mobiltelefoner og lignende, i vækst.

På den anden side kan brugen af mobiltelefoner m.m. skabe et mentalt ”fravær” fra undervisningen og samværet på skolen, forstyrre skolegangen, ligesom der er erfaringer med mobning via mobiltelefonen.

For at kunne håndtere både fordele og ulemper ved mobiltelefoner og lignende, gælder følgende regler:

 • Mobiltelefoner og lignende skal i udgangspunktet være slukkede og ude af syne, når der undervises. For 0. – 6. klasse gælder det, at telefonen skal være slukket og ude af syne fra skoledagens start uanset undervisning og pauser.

 • Den enkelte lærer eller pædagog tillader relevant brug af mobiltelefoner m.m., eksempelvis i undervisningssituationer, og har i disse tilfælde ansvaret for og opgaven med at ”reetablere” grundreglen om slukkede mobiltelefoner.

 • I elevpauser for 7. – 9. klasse kan mobiltelefoner m.m. benyttes til gøremål som spil, musik og lignende.

 • Ved enhver form for uhensigtsmæssig brug såsom mobilmobning, kontakt til forældre, fotografering m.m. kontaktes forældrene. Skolen afgør til en hver tid, hvad der er hensigtsmæssig brug eller ej.

Et ønske om eller et behov for at komme i kontakt med sit barn eller forældrene i skoletiden skal altid gå via lærerne/pædagogen eller skolens kontor.

Det henstilles derfor til at forældre ikke kontakter deres børn i skoletiden. Det skaber bekymring hos barnet, og stiller dem i en prekær situation, når de ikke har mulighed for at besvare forældrenes opkald.

Sygdom

Efter en sygdomsperiode skal der i alle tilfælde skrives besked i kontaktbogen.

Varer sygdommen mere end tre dage, skal skolen have besked.

Om at komme for sent i skole

Skulle det ske, at barnet kommer for sent i skole, så giv skolen besked i barnets kontaktbog.

Særlig fritagelse for skolegang

I bedes skriftligt henvende jer til klasselæreren i forvejen, hvis I ved specielle lejligheder ønsker jeres barn fri for skolegang.

Drejer det sig om flere dage, skal skolelederen se kontaktbogen.

Overskriften for samværet i sneen er, at det skal være sjovt for alle. Altså "Sne skal være sjov' - ikke grov'".

Når den første sne falder vækker det altid glæde. Følgende retningslinjer er gældende:

 • De første 2 dage med sne har alle voksne som udgangspunkt tilsyn i 10-pausen og i 12-pausen. I sørger selv for en kaffepause.
 • Der tales med alle klasser om regler, så sne er sjovt for alle
 • Der må kun kastes med sne på de nederste fodboldbaner. Ingen andre steder er det tilladt at kaste med sne.
 • Ekstra gårdvagter kan indsættes som kollegial hjælp og for at sikre ordentlig forhold for alle. 

Revideres efteråret 2020

Praktisk info i tilfælde af kraftig snefald

Skolen er altid åben for fremmødte elever. Vi kan dog komme i den situation, at vi ikke er i stand til at gennemføre den almindelige klasseundervisning, hvis vejret forhindrer medarbejdere og børn i at nå frem til skolen.

Det er jer som forældre, der skal vurdere, om I vil sende jeres børn ud i snevejret.

Vi søger at holde jer orienteret via skolens hjemmeside.

Folkeskolerne i Randers udsender ikke særskilte meddelelser i nyhedsmedierne.

Vi opfordrer dog til, at I holder jer orienteret via Østjyllands Radio og Radio ABC/Alfa.

Hvis en elev med vilje eller ved uagtsom adfærd beskadiger skolens bygninger eller materialer, skal eleven eller dennes forældre erstatte det, der er blevet ødelagt.

Hvis en elev glemmer ejendele på skolen eller noget ødelægges af en anden elev, erstattes det ikke af skolen.

Skolen erstatter ikke mistede ejendele som f.eks. tøj, penge eller cykler m.m.

Skolevæsenet kan i undtagelsestilfælde erstatte visse skader som f.eks. briller.

Du kan læse mere om børns ansvar i denne pjece fra justitsministeriet.