Regler

Vestervangsskolen skal være et rart sted at være for både børn og voksne.

Derfor skal vi alle:

 • Bruge vores sunde fornuft til at afgøre, hvad der er rigtigt og forkert.
 • Vise respekt for hinanden og tage hensyn til hinanden.
 • Tale ordentligt til hinanden.
 • Lytte til hinanden.
 • Hjælpe med til løsning af konflikter.
 • Passe på hinandens og skolens ting.
 • Lære så meget som muligt, selvom vi ikke er ens – og hjælpe hinanden med det.

Du skal huske at:

 • Inde færdes alle stille og roligt og vi går på gangene.
 • Ude kan alle løbe, råbe, lege og spille bold.
 • Hvis du ødelægger noget, skal du sige det til en voksen på skolen, så vi kan få det ordnet igen.
 • Voksnes henvisninger følges.

Er du i tvivl om det, du gør, er rigtigt - så lad være.

Indskoling

I frikvartererne færdes børnene på legepladsen. Alle elever skal udenfor og holde pause i den friske luft. Her er der skiftende voksentilsyn. De voksne har gule veste på, så de er mere synlige, og de er altid klar til at være behjælpelige.

Mange klasser har legegrupper i det første frikvarter / 10 pausen. Hermed sikrer vi, at alle elever hver dag har haft nogen at lege med.

I 12 pausen har vi legepatrulje. Her har vi nogle friske og søde 6. årgangselever, der sætter aktiviteter og lege i gang forskellige steder på legepladsen. Det er frivilligt for eleverne, om de vil benytte sig af legepatruljen. 

Mellemtrin

I frikvartererne er alle ude. Vi har brug for frisk luft, og for at bevæge os. De vokse har gule veste på, så de er mere synlige, og de er altid klar til at være behjælpelige.

Når man går i 4. og 5. klasse holder man pause på legepladsområdet, banerne og/eller grønnegårdene.

Når man går i 6. klasse holder man pause i grønnegårdene og/eller i skolegården

Udskoling

Klasseværelset er klassens eget område. Her er man fælles om ansvaret for, at lokalet og gangområdet udenfor holdes pænt, og at inventaret ikke bliver ødelagt.

Klasseværelset er opholdssted for klassens egne elever. Vil man tale med kammerater fra andre klasser, må man mødes på gangen eller i skolegårdene.

Klasseværelset er et "stille­område".

I må kun have besøg i skoletiden, når en lærer har givet sin tilladelse.

Rygning er ikke tilladt.

Vestervangsskolen er ikke en mobilfri skole, men anerkender mobiltelefoner som en væsentlig del af både børn og voksnes hverdag.

De er centrale både i vores daglige sociale relationer og som et meget effektivt og fleksibelt kommunikations- og læringsredskab, idet udviklingen af undervisningsmateriale, som benyttes via mobiltelefoner og lignende, i vækst.

På den anden side kan brugen af mobiltelefoner m.m. skabe et mentalt "fravær" fra undervisningen og samværet på skolen, forstyrre skolegangen, ligesom der er erfaringer med mobning via mobiltelefonen.

For at kunne håndtere både fordele og ulemper ved mobiltelefoner og lignende, gælder følgende regler:

 • Mobiltelefoner og lignende skal i udgangspunktet være slukkede og ude af syne, når der undervises. For 0.-6. klasse gælder det, at telefonen skal være slukket og ude af syne fra skoledagens start uanset undervisning og pauser.
 • Den enkelte lærer eller pædagog tillader relevant brug af mobiltelefoner m.m., eksempelvis i undervisningssituationer, og har i disse tilfælde ansvaret for og opgaven med at "reetablere" grundreglen om slukkede mobiltelefoner.
 • I elevpauser for 7.-9. klasse kan mobiltelefoner m.m. benyttes til gøremål som spil, musik og lignende.
 • Ved enhver form for uhensigtsmæssig brug såsom mobilmobning, kontakt til forældre, fotografering m.m. kontaktes forældrene. Skolen afgør til en hver tid, hvad der er hensigtsmæssig brug eller ej.

Et ønske om eller et behov for at komme i kontakt med sit barn eller forældrene i skoletiden skal altid gå via lærerne/pædagogen eller skolens kontor.

Det henstilles derfor til at forældre ikke kontakter deres børn i skoletiden. Det skaber bekymring hos barnet, og stiller dem i en prekær situation, når de ikke har mulighed for at besvare forældrenes opkald.

Sygdom

Efter en sygdomsperiode skal der i alle tilfælde skrives besked i kontaktbogen.

Varer sygdommen mere end tre dage, skal skolen have besked.

Om at komme for sent i skole

Skulle det ske, at barnet kommer for sent i skole, så giv skolen besked i barnets kontaktbog.

Særlig fritagelse for skolegang

I bedes skriftligt henvende jer til klasselæreren i forvejen, hvis I ved specielle lejligheder ønsker jeres barn fri for skolegang.

Drejer det sig om flere dage, skal skolelederen se kontaktbogen.

Overskriften for samværet i sneen er, at det skal være sjovt for alle. Altså "Sne skal være sjov' - ikke grov'".

Når den første sne falder vækker det altid glæde. Følgende retningslinjer er gældende:

 • De første 2 dage med sne har alle voksne som udgangspunkt tilsyn i 10-pausen og i 12-pausen. I sørger selv for en kaffepause.
 • Der tales med alle klasser om regler, så sne er sjovt for alle
 • Der må kun kastes med sne på de nederste fodboldbaner. Ingen andre steder er det tilladt at kaste med sne.
 • Ekstra gårdvagter kan indsættes som kollegial hjælp og for at sikre ordentlig forhold for alle. 

Revideres efteråret 2020

Praktisk info i tilfælde af kraftig snefald

Skolen er altid åben for fremmødte elever. Vi kan dog komme i den situation, at vi ikke er i stand til at gennemføre den almindelige klasseundervisning, hvis vejret forhindrer medarbejdere og børn i at nå frem til skolen.

Det er jer som forældre, der skal vurdere, om I vil sende jeres børn ud i snevejret.

Vi søger at holde jer orienteret via skolens hjemmeside.

Folkeskolerne i Randers udsender ikke særskilte meddelelser i nyhedsmedierne.

Vi opfordrer dog til, at I holder jer orienteret via Østjyllands Radio og Radio ABC/Alfa.

Uheld i skoletiden

Skoleelever er ikke dækket af en forsikring på skolen. Hvis der i skoletiden opstår uheld eller skader på ting eller andre elever, er der derfor elevens/familiens egne forsikringer, der dækker.

Det betyder, at:

 • Hvis en elevs ejendele ødelægges eller bliver stjålet i skoletiden, så er det familiens indboforsikring, der skal vurdere, om skaden eller tabet kan dækkes.
 • Hvis en elev forvolder fysisk skade på en anden elev, så er det familiens ansvarsforsikring, som skal i brug.
 • Hvis en elev kommer til skade i skoletiden, så er det elevens egen ulykkesforsikring, der skal dække.

Elevers ansvar

Hvis en elev i skoletiden laver skade på en person eller en ting, så bliver eleven personligt erstatningsansvarlig. Det gælder, uanset om eleven har handlet forsætligt eller uagtsomt, og uanset om skaden involverer en anden elev, en anden elevs ting eller skolens inventar.

Hvis eleven kan bebrejdes den skade, som er forvoldt, kan der af skadelidte kræves erstatning på op til 7.500 kr. Erstatningskravet rettes mod elevens forældremyndighedsindehaver og kan være dækket af den ansvarsforsikring, som er tilknyttet familiens indboforsikring.

Eksempler:

 • En elev, som smadrer en dør på skolen, bliver erstatningsansvarlig for skaden. Det betyder, at skolen kan kræve erstatning for døren.
 • En elev, der ødelægger en anden elevs computer, bliver erstatningsansvarlig.
 • En elev, som med vilje ødelægger udstyr udleveret af skolen, f.eks. bøger, er erstatningsansvarlig.

Hvis der er tale om et hændeligt uheld, kan en elev ikke gøres erstatningsansvarlig. Det er desuden skolens ansvar at bevise, hvis en elev har begået en fejl/har handlet uagtsomt eller forsætligt.

Skolens ansvar

Skolen kan kun blive erstatningsansvarlig, hvis skolen har ansvar for skaden. Det kan eksempelvis ske ved svigtende tilsyn i forbindelse med frikvartersleg i skolegården eller ved fagene idræt, kemi og sløjd. I idræt, kemi og sløjd har skolen en skærpet tilsynspligt.

Eksempel:

 • En elev kommer i idræt til skade i forbindelse med rundbold, hvor eleven får et bat i hovedet, mens læreren midlertidigt opholder sig i redskabsrummet, og derfor ikke fører det nødvendige tilsyn. Skolen kan i dette tilfælde blive erstatningsansvarlig for skaden.

Folkeskolerne i Randers Kommune er omfattet af en tilsynspligt overfor skolernes elever i skoletiden. Det betyder, at personalet på skolen (lærere, pædagoger og ledelsen) skal være opmærksomme på eleverne, så de ikke kommer til skade eller forvolder skade på sig selv, andre eller materielle ting.

Tilsynet er mere eller mindre skærpet alt efter:

 • elevernes alder
 • aktivitetens art
 • de stedlige forhold
 • lokalernes indretning og udstyr.

Jo større risiko der er for skade, jo mere skærpet vil tilsynet være. Personalet vil fx udføre mere skærpet tilsyn med de yngste elever end med de ældste. Ligesom tilsynet vil være mere skærpet i idræt, håndværk og design og madkundskab end i historie- og matematikundervisningen.

Tilsynet med eleverne starter 10 minutter før, undervisningen begynder, og slutter når eleverne har forladt skolens område.
Hvis eleverne møder tidligere end 10 minutter før undervisningens begyndelse eller ikke forlader skolen direkte efter undervisningen er slut på grund af kørselsordning, SFO’ens åbningstider eller andre særlige forhold, foregår det som hovedregel på eget ansvar.

Hvor gælder tilsynspligten?

Skolens pligt til at føre tilsyn med eleverne er gældende, når eleverne opholder sig på skolens arealer og bygninger. Det gælder også fortov, gader og vejarealer ud for skolens område.

Hvis undervisningen foregår uden for skolens område, omfatter tilsynet også, når forholdene kræver det, elevernes færden mellem skolen og det pågældende undervisningssted, fx under transport.

Tilsyn under ekskursioner og lignende

Tilsynspligten gælder også udflugter og lignende, som er arrangeret af skolen. Blandt andet når eleverne er:

 • på virksomhedsbesøg
 • til idrætsarrangementer
 • til svømning
 • på lejrskoleophold og skolerejser.

Der er ikke en direkte tilsynspligt for skolen, når eleverne er i praktik i virksomheder eller institutioner. Der er eleverne omfattet af de sikkerhedsforskrifter, der gælder for den pågældende arbejdsplads.

Elever, der forlader skolens område i utide

Hvis en elev forlader skolens område i utide (uden at have fået tilladelse), skal skolen undersøge, om eleven befinder sig i området omkring skolen, og efterfølgende skal skolen tage kontakt til elevens forældre. Så snart forældrene er orienteret, overgår tilsynspligten til forældrene. Hvis eleven kommer tilbage til skolen, efter forældrene er blevet kontaktet, skal de ligeledes orienteres herom.