Skolens profil

Vestervangsskolen er en skole med elever fra 0.-9. klassetrin. Vestervangsskolen ligger i den vestlige del af Randers by.

Vores skoledistrikt er stort, og vi har elever med mange forskellige baggrunde.

Skolen er opdelt i tre afdelinger: Afdeling 1 – indskolingen for 0. – 3. klasse, Afdeling 2 – mellemtrin for 4. – 6. klasse og Afdeling 3 – udskoling for 7. – 9. klasse. Lærerne har som udgangspunkt alle deres undervisningstimer inden for den samme afdeling og/eller klassetrin. Alle klasser i indskolingen har en klassepædagog tilknyttet. Pædagogernes timer er fordelt således, at pædagog og lærer er sammen i klassen flere timer om ugen – ligeledes varetager pædagogerne den understøttende undervisning i indskolingen.

Såvel lærere som pædagoger arbejder i årgangs- og afdelingsteams.

Mål

En god skolegang er altafgørende for et godt videre skole- og uddannelsesforløb, og dermed for de muligheder man får i voksentilværelsen. Vi vil derfor bestræbe os på at skabe en tryg skolegang med udgangspunkt i skolens værdier: Faglighed, fællesskab og fremsyn, hvor alle skal blive så dygtige de kan både fagligt og socialt.

Vi vil være det naturlige valg for skoledistrikters børn

Faglighed

Alle elever skal uddannes til livsduelige borgere, og være fagligt dygtige i vores samfund. Vi tager derfor udgangspunkt i det brede faglighedsbegreb, hvor det ikke kun handler og færdigheder og viden, men også sociale og alment dannende kompetencer.  Der skal være plads til at tænke i helheder og fordybelse.

Skole og SFO arbejder tæt sammen, og udgangspunktet for dette er, at tænke barnets hele skoledag som en samlet helhed.

Fællesskab

På Vestervangsskolen indgår både elever, forældre og personale i mange forskellige fællesskaber – både det store og det lille fællesskab. Det er alle forpligtende fællesskaber, hvor trivsel er en forudsætning for læring og udvikling. Vi vægter fællesskabet højt, og arbejder dagligt for at fremme en trivselskultur på skolen.

Fremsyn

Mangfoldighed er en styrke, idet mange kompetencer giver udvikling og dermed bedre mulighed for at kunne handle og tage handling i og for eget liv. Fremsyn handler også om de gode overgange fra dagtilbud til skole, fra afdeling til afdeling og fra skole til ungdomsuddannelser. Disse overgange har et særligt fokus i hver af de tre afdelinger.