Pædagogstuderende

Praktikbeskrivelse til pædagogstuderende på Vestervangsskolen

Beskrivelse af praktikstedet

Vestervangsskolens SFO
Nålemagervej 114
8920 Randers NV
Telefon: 89 15 49 31

Institutionsleder: Heidi Hangaard, heidi.hangaard@randers.dk

Kontaktperson for praktik i pædagoguddannelsen: Connie Petersen

Med udgangspunkt i vores demografi og socioøkonomiske udgangspunkter har Vestervangsskolen og SFO'en et bredt spænd af børn, der ligger både under, i og over middelklassen. Vi har tilmed mange inklusionsbørn og børn af anden etnisk baggrund.

Vores indskoling har vi ca. 300 elever, og i SFO er der ca. 200 tilmeldte børn. Børnene er i alderen 6-10 år.

Der er tre afdelinger på skolen (indskoling, mellemtrin og udskoling) - fordelt i årgange, både i skole og SFO.

SFO'ens åbningstider

Mandag-fredag: 06.30-08.00

Mandag-onsdag: 14.00-17.00

Torsdag-fredag: 13.00-17.00

Skolens åbningstider

Mandag-onsdag 08.00-14.00

Torsdag-fredag: 08.00-13.00

Arbejdsforhold

Den studerende er tilknyttet en klasse, der har en klassepædagog. Den studerende er som udgangspunkt ikke alene, men er i timerne sammen med en lærer eller en pædagog. Der kan dog godt planlægges forløb hvor den studerende har klassen alene.  Der planlægges forløb hvor den studerende planlægger, gennemfører og evaluere pædagogiske aktiviteter. Det sker i SFO såvel som skole.

Ansatte

 • Pædagoger
 • Lærere
 • Sekretærer
 • Serviceledere
 • Pædagogmedhjælpere
 • Praktiske medhjælpere

Praktikvejleder

Navn: Casper Schou

Praktikvejlederens kvalifikationer: PD modul i praktikvejledning.

Arbejdsmetoder

På alle skoler og SFO'er i Randers Kommune arbejdes der med overskriften "Skolen for alle".

Skolen for alle, hvor fællesskabet er i højsædet, er rammen for, hvordan vi arbejder med at skabe den sociale og faglige trivsel for alle børn. Børnene skal opleve og føle sig trygge for at trives. Vi kan øge det faglige niveau ved at fokusere og udvikle på trivselstemaet. Her handler det om elevinddragelse => at gå i dialog med børnene og læring omkring, hvordan vi opfører os overfor hinanden, har respekt for hinanden, hvilket sprog vi bruger osv.

"Skolen for alle" er også rammen for dannelsesprocesser. Læring foregår i gode fællesskaber med høj grad af social kapital.

Hvad er den sociale kapital i en skoleklasse?: En klasse med et godt netværk og stor tillid blandt eleverne. Her er der færre konflikter og misforståelser.

I Randers Kommune arbejder alle også med Professionelle læringsfællesskaber (PLF). Dette foregår både i fagfagligt samt pædagogisk regi. Her har lærerne og pædagogerne fokus på at optimere de didaktiske rammer og faglige/pædagogiske tilgange, der drypper på elevernes læring samt skaber nye læringsbaner.

På Vestervangsskolen/SFO arbejder vi med udgangspunkt i ”Skolen for alle” også ud fra Vestervangskolens egne værdier – Faglighed, Fremsyn og Fællesskab. I vores SFO betyder det:

Faglighed

 • Vi er rollemodeller for børnene i alle henseender.
 • Vi sætter rammen og børnene udfylder den.
 • Vi er nærværende voksne, der lytter til det enkelte barn.
 • Vi tilbyder åbne rammer i trygge hænder.
 • Vi tager udgangspunkt i nærmeste udviklingszone hos det enkelte barn.
 • Vores spændende og udfordrende aktiviteter er med til at skubbe børnene samtidig med, at vi har respekt for den frie leg og med respekt for, at det enkelte barn skal have mulighed for ro og for at kunne trække sig.
 • Men der er også "skal-aktiviteter" – særligt hos de mindste (0. og 1. årgang), for de ved ofte ikke, hvad de siger nej til.
 • Vi danner relationer ud fra et fælles tredje.
 • Med hensyn til børnenes sociale udvikling har vi øje for dem, der har udfordringer, så vi kan støtte dem bedst muligt.
 • Vi danner "den røde tråd" mellem skole og SFO.
 • Vi tager udgangspunkt i børnegruppen.
 • Vi er inspiratorer for børnene.

Fællesskab

 • På årgangene leger børnene på tværs af klasser – fire klasser smeltes sammen til én enhed i SFO.
 • Det sociale liv i SFO’en smitter ind i frikvartererne.
 • Kammeratskab
 • Alle fra 0.-3. årgang har mulighed for at være sammen i gymnastiksalen i morgen SFO.
 • Der er fællesaktiviteter på tværs af alle årgange i hallen og til skakcafé.
 • Vi laver hyggelige og sjove aktiviteter sammen og tiden flyver.
 • Gode traditioner

Fremsyn

 • At børnene får syn for deres kommende år i SFO: Det er synligt og tydeligt for børnene, hvilke traditioner der foregår i årgangen over, så barnet har noget at se frem til.
 • I 3 årgang arbejdes der i praksis med overgang fra SFO til juniorklub.
 • At børnene glæder sig til deres ”Fri tid” i SFO, hvor de oplever noget, de ikke er vant til, og som man ikke kan lave derhjemme.
 • Børnene bevidstgøres om, hvilke lokaliteter de skal være i til næste år med de forskellige privilegier, der hører til.

Tværprofessionelt samarbejde in- og eksternt

Indskolingen løftes i et tæt samarbejde mellem lærere og pædagoger. SFO’en løftes i et tæt samarbejde mellem pædagogerne og pædagogmedhjælperne. Disse fungerer i forskellige teams.

I skoledelen består teams blandt andet både af lærere og pædagoger, fordelt i årgangsteams og i klasseteams. Disse teams mødes ugentligt. Lærerne har også deres egne PLF fagteams. Tilmed har pædagogerne egne teams omkring SFO. Vi mødes også i samarbejde i hele indskolingen 5 gange om året. Hver uge mødes hele pædagogteamet omkring SFO. Herudover har vi kontinuerlig pædagogiske temamøder hvor både lærere og pædagoger deltager.

Lærere, pædagoger og ledelse har et tæt samarbejde med PPR (pædagogisk, psykologisk rådgivning). Her har skolen en socialrådgiver og psykolog tilknyttet, som kommer på skolen en dag om ugen. Ydermere er der tilknyttet en læsekonsulent og en tale-høre konsulent.

Skolen har to sundhedsplejersker tilknyttet.

Der samarbejdes med distriktets børnehaver i forhold til førskole.

Flere familier er tilknyttet en rådgiver fra Familieafdelingen. Her har skolen et samarbejde i forbindelse med netværksmøder og lignende.

Vi arbejder med ”den åbne skole”. I den forbindelse kan der være samarbejde med virksomheder, naturskole, offentlige tilbud m.m.

Udskolingen har et tæt samarbejde med SSP.

Særlige forhold omkring ansættelsen

Den studerende er i udgangspunktet altid oveni normeringen - dog ikke i SFO-delen. Der kan også være enkelte lektioner, hvor den studerende selv har ansvaret, hvis man er i lønnet praktik.

I 1. praktik er den studerende oveni normeringen i både skole og SFO. Den studerende deltager i årgangsteammøder, afdelingsmøder og SFO-teammøder. Derudover vurderes der, om møderne har relevans for den studerende.

I 2. og 3. praktik er den studerende oveni normeringen i skoledelen og en del af normeringen i SFO. Den studerende deltager i møder på lige fod med pædagogerne. Dog ikke netværksmøder.

1 4. praktik er den studerende oveni normeringen og deltager i relevante møder.

Studerende i 3. praktik, som har fokus på tværprofessionelt samarbejde, har mulighed for at planlægge forløb med lærere.

Uddannelsesplan

Praktikstedet skal jf. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog §9 stk. 2 udfærdige Uddannelsesplan for de praktikperioder, praktikstedet kan modtage studerende. Planen skal udarbejdes i overensstemmelse med kompetencemålene for de relevante praktikperioder med angivelse af relevant litteratur, organisering af praktikvejledning og af kontakt til professionshøjskolen. Uddannelsesplanen udarbejdes i samarbejde med VIA University College.

Vi modtager studerende i følgende praktikperioder:

 • 1. praktik
 • 2. praktik
 • 3. praktik
 • 4. praktik - Bachelorprojekt

Specialiseringsmuligheder

Praktikstedet tilbyde specialisering inden for skole- og fritidspædagogik.

Valgfagsområder

Følgende emneområder kan ses i det daglige arbejde i institutionen:

 • Kreative udtryksformer
 • Natur og udeliv
 • Sundhedsfremme og bevægelse
 • Medier og digital kultur
 • Kulturprojekter og kulturelt iværksætteri
 • Social innovation og entreprenørskab
 • Kulturmøde og interkulturalitet