Udskoling

Udskolingen er 7.-9. klasse. Her skal eleverne bl.a. deltage i vejledningsaktiviteter og beslutte, hvad de skal efter 9. klasse.

Når eleverne kommer i udskolingen, har de mange af de samme fag som i 6. klasse, men som noget nyt får eleverne fagene biologi, geografi, fysik/kemi, samfundsfag og valgfag.

I 7. klasse erstattes kristendomskundskab af konfirmationsforberedelse, men faget vender tilbage igen i 8. klasse. Tilmelding til konfirmationsforberedelse sendes ud fra præsterne.

Der dannes der nye klasser i 7. klasse, da vi modtager elever fra Hobrovejens Skole. Se vores principper for klassedannelse her.

I 9. klasse skal eleverne lave en projektopgave, som går på tværs af skolens fag og emner.

I udskolingen skal eleverne vejledes om deres valg af videre uddannelse, og der er fokus på, at eleverne bliver klar til at gennemføre en ungdomsuddannelse.

Projektopgaven går på tværs af skolens fag og emner.

I løbet af projektugen arbejder eleverne – alene eller i grupper – med en problemstilling, som de selv er med til at formulere.

Efter projektugen skal eleverne fremlægge deres projekt for klassen.

Læs mere om projektopgaven i 9. klasse på Undervisningsministeriets hjemmeside.

Eleverne skal i 8. klasse introduceres til ungdomsuddannelser, så de får mulighed for at opleve uddannelsernes praktiske og teoretiske elementer og miljøet på skolen.

Eleverne skal introduceres til mindst en erhvervsuddannelse eller erhvervsgymnasial uddannelse. Eleverne kan derudover introduceres til almengymnasiale uddannelser.

Introduktionskurser er obligatoriske for alle elever i folkeskolen.

Læs mere om introduktionskurser i 8. klasse på Undervisningsministeriets hjemmeside.

Fra 8. klasse bliver det løbende vurderet, om den enkelte elev er uddannelsesparat. Dvs. om eleven har faglige, sociale og personlige forudsætninger for at kunne starte på den ungdomsuddannelse, han/hun ønsker at starte på efter folkeskolen.

Hvis en elev vurderes ikke-uddannelsesparat til den ønskede uddannelse, har han/hun ret til en særlig skole- og vejledningsindsats, som skal gøre ham/hende uddannelsesparat.

Senest d. 10. januar får eleverne en uddannelsesparathedsvurdering. På elevens ansøgning på Optagelse.dk fremgår det, hvilke uddannelser han/hun er vurderet parat eller eventuelt ikke-parat til.

Læs mere om uddannelsesparathed på UddannelsesGuidens hjemmeside.

For at kunne blive optaget på en ungdomsuddannelse skal eleven, ud over at være vurderet uddannelsesparat, også opfylde uddannelsens øvrige adgangskrav.

Se adgangskravene til de forskellige ungdomsuddannelser her.

Sådan arbejder vi i udskolingen

I udskolingen tager vi udgangspunkt i det store stykke arbejder der er lavet på mellemtrinnet både fagligt og socialt. Udgangspunktet er forsat ”skolen for alle” og skabelse af gode inkluderende læringsmiljøer.

I udskolingen stiger de faglige krav i fagene gradvist og valg af ungdomsuddannelse bliver et stort fokus punkt gennem hele udskolingen. Det sker løbende i samarbejde med skolens UU-vejleder både i den individuelle vejledning, men ligeledes i deltages ved Edison (landsdækkende innovationsprojekt), Skills (erhvervsuddannelserne), brobygning (besøg på ungdomsuddannelserne), virksomhedspraktik, ung til ung (information fra elever fra ungdomsuddannelserne) mv.  

Uddannelsesparathedsvurderingen er en obligatorisk del af udskolingen.

I udskolingen arbejdes der hovedsagelig med digitale læringsportaler og ”Min uddannelse” bruges i alle fag. Derfor arbejdes der med BYOD (Bring Your Oven Devices), hvor vi opfordrer til, at eleverne medbringer deres egen computer. Skolen udlåner devices til de elever, som ikke selv har mulighed for at medbringe en hjemmefra til brug i undervisningen.

Hen over skoleåret har vi fagdage. Her er der fokus på fordybelse i fagene og læring på andre måder.  Udover fagdage har vi også andre gode traditioner såsom:

  • Trivselsdage
  • Skolernes motionsdag
  • Juleklippedag
  • Terminsprøver
  • Skolefest
  • Idrætsdag

Eleverne i 7. klasse har desuden en stor opgave i at hjælpe skolens elever, forældre og personale med at komme trygt gennem trafikken om morgen, da de har opgaven som skolepatrulje.