Klassedannelse- og sammenlægning

Klassedeling og klassesammenslag hviler på Folkeskolelovens bestemmelser.

Det betyder, at der dannes en klasse for hver påbegyndt 29 elever. Elevtallet i en klasse må på planlægningstidspunktet ikke overstige 28 elever - elev nr. 29 udløser en ny klasse. Skolebestyrelsen orienteres inden beslutningen om klassesammenslag/deling.

Følgende mål bør opfyldes:

  • Der skabes et godt arbejds- og læringsmiljø i klasserne.
  • Eleverne oplever at have venner i klassen.
  • Klasserne sammensættes ud fra en betragtning om, at mangfoldighed er et gode.
  • Der dannes homogene og blandede klasser med hensyn til køn, etnicitet, skoletilhørsforhold mv.
  • Elevernes ressourcer fordeles jævnt i klasserne.
  • At eleverne/forældrene i dialog med skolen kan drøfte hensyn og/eller ønsker i forbindelse med klassedannelserne. Hensynene forsøges imødekommet, såfremt de harmonerer med ovenstående punkter.

Sammenslag af klasser finder sted, hvis det skønnes nødvendigt af pædagogiske, økonomiske, sociale eller andre hensyn. Det er ønskeligt, at en årgang ikke udsættes for sammenslag/deling to år i træk. Det tilstræbes, at det højst sker én gang inden 6. klasse.

Elevernes og forældrenes hensyn og/eller ønsker forsøges imødekommet, såfremt de harmonerer med de førnævnte mål.

Klassedannelsen for 0. årgang

Klassedannelsen til 0. årgang foregår som ovenstående på baggrund af erfaringerne fra førskolegrupperne og overleveringerne fra de respektive daginstitutioner.

Det er klassepædagogerne, der i samarbejde med børnehaveklasselederne, danner de endelige børnehaveklasser.

Målet er at danne så funktionsdygtige klasser som muligt, hvor både den personlige, faglige og sociale udvikling får de mest optimale kår for gruppen og som følge heraf også for det enkelte barn.

Klassedannelserne sker senest op til efterårsferien.

Ledelsen godkender den endelige klassedannelse.