Princip for afvikling af ekskursioner, lejrskoler og hytteture

Vestervangsskolen ønsker, at undervisningen skal være virkelighedsnær, udfordrende, spændende og rig på oplevelser.

Vestervangsskolen ønsker, at undervisningen skal være virkelighedsnær, udfordrende, spændende og rig på oplevelser. Med princip for afvikling af ekskursioner, lejrskole og hytteture vil skolebestyrelsen sikre, at skoleforløbet indeholder mange spændende, udadvendte aktiviteter og fællesarrangementer, der supplerer, understøtter og indgår i den daglige undervisning.

Ekskursioner

Inden for de af kommunalbestyrelsen fastsatte mål og rammer, jf. § 40, og inden for de af skolebestyrelsen fastsatte principper, jf. § 44, kan dele af undervisningen organiseres som ekskursioner, der kan strække sig fra en enkelt lektion til hele dagen.

Normalt vil det være skolens leder, der træffer beslutning om afholdelse af en ekskursion efter forslag fra skolens lærere, elever og evt. forældre.

Ekskursioner skal efter deres formål og indhold ligge inden for folkeskolelovens rammer. Da en ekskursion normalt vil være en del af den daglige undervisning, kan forberedelsen og opfølgningen foregå i undervisningstiden, og der er mødepligt for eleverne. For elever, der er mødt i skole, men som ikke deltager i ekskursionen, tilrettelægger skolen anden undervisning.

Lejrskoler og hytteture

Inden for de af kommunalbestyrelsen fastsatte mål og rammer, jf. § 40, og inden for de af skolebestyrelsen fastsatte principper, jf. § 44, kan dele af undervisningen organiseres og tilrettelægges som lejrskoler, der i modsætning til ekskursioner indebærer mindst én overnatning.

Normalt vil det være kommunalbestyrelsen/skolens leder, der træffer konkret beslutning om, hvorvidt, hvornår og i hvilket omfang undervisningen kan organiseres og tilrettelægges som lejrskole.

Ved et lejrskoleophold forstås i denne forbindelse undervisning over flere skoledage henlagt til en lokalitet uden for skolen med det formål at give eleverne lejlighed til på stedet at gøre erfaringer, som ikke kan gøres i skolen med hensyn til emner og fagområder, der har tilknytning til den daglige undervisning.

Lejrskoler kan tilrettelægges med indkvartering i private hjem eventuelt i samarbejde med en skole i en venskabsby el. lign. Ved privat indkvartering er eleverne ikke undergivet skolens tilsynspligt, og eleverne betragtes i forsikringsmæssig henseende som gæster hos værtsfamilien. 

Da lejrskoler efter deres formål og indhold er et integreret led i den samlede løbende undervisning i en bestemt klasse eller på et bestemt hold, er der mødepligt for eleverne.

Selv om eleverne har mødepligt, antages det imidlertid, at skolen ikke kan gennemtvinge en udvidelse af undervisningstiden til også at omfatte overnatning ude for den elev, der af særlige grunde ikke ønsker dette. For elever, der ikke deltager i lejrskolen, tilrettelægger skolen anden undervisning.

For Vestervangsskolen er følgende gældende: 

Hytteture:

I indskolingen deltager eleverne i en aktivitet med en overnatning. Turen er uden udgift for forældrene.

Der kan dog opkræves op til 125 kr. til kost pr. overnatning pr. elev. 

Turen er en del af klassens årsplan og er en integreret del af undervisningen. 

Forældre/elever kan via en klassekasse opspare kollektivt til ekstra aktiviteter for den samlede elevgruppe. 

Lejrskoler:

Lejrskole på mellemtrinnet:

 • I løbet af mellemtrinnet deltager eleverne i en aktivitet med 3 overnatninger.
 • Rejsemål inden for landets grænser.
 • Udgifterne afholdes af skolens budget.
 • Der kan opkræves 125 kr./elev/døgn til dækning af kost.
 • For lejrskoler gælder, at de er en del af klassens årsplan og er en integreret del af undervisningen.
 • Forældre/elever kan via en klassekasse opspare kollektivt til ekstra aktiviteter for den samlede elevgruppe.

Lejrskole i udskolingen:

 • I 9. klasse deltager eleverne i en aktivitet med 4 overnatninger.
 • Rejsemål inden for Norden (Danmark, Norge, Sverige, Finland, Island, Færøerne, Grønland), medmindre der er et specifikt fagligt formål med at søge et rejsemål uden for denne afgrænsning.
 • Udgifterne afholdes af skolens budget.
 • Der kan opkræves 125 kr./elev/døgn til dækning af kost.
 • For lejrskoler gælder, at de er en del af klassens årsplan og er en integreret del af undervisningen.
 • Forældre/elever kan via en klassekasse opspare kollektivt til ekstra aktiviteter for den samlede elevgruppe.

 

Vedtaget i skolebestyrelsen forår 2023, og revideres i 2025.