Vikardækning

Vestervangsskolen ønsker faglige og kvalificerede vikarer.

Med princip for Vikardækning vil skolebestyrelsen sikre at eleverne modtager kontinuerlig faglig, kvalificeret undervisning ved vikardækning, samt at tilsynspligten overholdes, hvor den skemalagte lærer og pædagog ikke kan varetage undervisningen og tilsynspligten.

Mål

Vikardækning søges løst således, at der er mindst muligt afbræk i den planlagte undervisning og så få konsekvenser som muligt for de berørte elever / klasser.

Derfor:

 • Vikaren skal så vidt muligt følge den allerede udlagte ugeplan/skema/faget.
 • Vikaren skal have udleveret evt. vikarplan, og bør derfor, inden undervisningen, sætte sig ind i den planlagte undervisning.
 • Vikaren skal altid evaluere den afsluttede undervisning, skriftligt, overfor den vikardækkede lærer.
 • Ved længerevarende fravær skal tilrettelæggelsen af undervisningen, så vidt muligt, foregå i samarbejde med den faste lærer, lærerteams eller med skoleledelsen.

Hvad, hvem og hvordan

 • Alt vikardækning sker via kontoret
 • Det tilstræbes at alle ledige timer vikardækkes.
 • Der disponeres som følger:
  • 0.-3. årgang skal sikres vikar, ved fravær, i alle timer
  • 4.-7. årgang skal sikres vikar eller evt. tilsyn, ved fravær, i alle timer
  • 8.-9. årgang skal sikres vikar eller evt. tilsyn i ”midten af skemaet”. I ydertimerne kan eleverne i sjældne tilfælde gives fri, enten fordi der ikke kan skaffes en kvalificeret vikar til den pågældende time, og/eller fordi der ud fra en samlet vurdering (pædagogisk/økonomisk) ikke giver eleverne et tilstrækkeligt udbytte at gennemføre timen. Hjemmene orienteres fra kontoret herom via ForældreIntra og de nødvendige dispositioner foretages af ledelsen
 • Vikardækning kan deles i tre kategorier:
  • Akut fravær, dvs. fravær på grund af sygdom og barns første/anden sygedag
  • Planlagt fravær, dvs. fravær på grund af kurser, møder, mærkedage, ekskursioner, lejrskoler, omsorgsdage, seniordage, ferie fridage mv.
  • Længerevarende fravær ved sygdom, barselsorlov og forældreorlov
 • Valgfag vil i udgangspunktet ikke blive vikardækket, medmindre det handler om længerevarende fravær
 • Ved 2-lærerordningen og holddannelsestimerne skal det tilstræbes at der sker vikardækning ved alt fravær
 • Ved længerevarende fravær tilstræbes, at der benyttes den samme vikar.