Fag- og opgavefordeling

Her finder du Vestervangsskolens princip for fag- og opgavefordeling

Udgangspunktet for fagfordelingen, altså hvilke lærere der skal have hvilke fag, og hvilke lærere og pædagoger der skal have hvilke opgaver, er, at sikre den størst mulige faglighed i undervisningen samt den bedst mulige trivsel i klasserne.

Vestervangsskolen er opdelt i 3 afdelinger:  

 • Indskolingen, 0. – 3. klassetrin,
 • Mellemtrinnet, 4. – 6. klassetrin,
 • Udskolingen, 7. – 9. klassetrin

 

Det tilstræbes at:

 • Fordelingen af undervisningsopgaven foretages ud fra en helhedsbetragtning, hvor følgende elementer indgår:
  • Fagets kompleksitet
  • Lærernes undervisningskompetence i linjefag og/eller erfaring svarende hertil
  • Elevsammensætning i klassen/årgangen
  • Teamets sammensætning
  • Hensynet til det samlede arbejdsmiljø
 • Arbejdet bør fordeles mellem lærerne på en sådan måde, at alle tager del i såvel undervisningsopgaver som andre opgaver (tilsyn, forældresamarbejde, udvalgs- /udviklingsopgaver). Arbejdet bør ligeledes fordeles mellem skolepædagogerne på en sådan måde, at alle tager del i andre opgaver herunder tilsyn, forældresamarbejde, udvalg- og udviklingsarbejde mv.
 • Den enkelte lærer/pædagog må have uddannelse, så han/hun er fagligt kvalificeret. (for lærerne gælder: enten linjefag eller erfaring svarende hertil).
 • Lærere og skolepædagoger organiseres i årgangsteam omkring klasserne på en årgang – ligeledes bør der organiseres fagteams/pædagogiske læringsfællesskaber (PLF-team)
 • Lærere underviser på så få årgange som muligt.
 • Der kun foretages lærerskift efter 0., 3. og 6. klassetrin.
 • Der er balance mellem mandlige og kvindelige lærere/pædagoger i klassen eller på årgangen. Køn vægter dog ikke før fagligheden.
 • Ved nye fag ønsker alle på lige vilkår i åbenhed. Ønske om at undervise i en anden afdeling drøftes mellem medarbejder og ledelse forud for teamdannelse og fagfordeling.
  • Ved nye fag forstås fag, der optræder på timefordelingsplanen første gang, eller fag den enkelte underviser ikke har undervist i, i indeværende år.
 • Der er en højt kvalificeret varetagelse af de opgaver, der ligger ud over den fagopdelte undervisning, herunder AKT (Adfærd kontakt og trivsel) læringsvejledning, specialundervisning, DSA (dansk som andet sprog), understøttende undervisning, samarbejde med eksterne parter mv.