Info til forældre om udbytte af undervisningen

Princip for underretning af hjemmet om elevens udbytte af undervisningen

Jævnfør Folkeskoleloven § 44, stk. 2 skal skolebestyrelsen fastsætte et princip vedrørende underretning til hjemmene om elevernes udbytte af undervisningen og dialog mellem skole og hjem herom.

Formål

Formålet med princippet er, at sikre, at forældrene løbende orienteres om deres barns faglige og trivselsmæssige udvikling således, at forældrene får et grundlag for at støtte op om barnets læring, skolegang og generelle trivsel.

Mål

 1. At underretning af hjemmet om elevens udbytte af undervisningen er fyldestgørende og tilpasset forældrenes forskellige forudsætninger.
 2. At underretning af hjemmet om elevens udbytte af undervisningen hjælper skolen og forældrene til i samarbejde at forebygge og løse udfordringer vedr. elevens læring og udvikling.
 3. At samarbejde mellem skole, elev og forældre er baseret på en høj grad af tillid.
 4. At underretningen af hjemmet om elevernes udbytte af undervisningen følger undervisningsministeriets retningslinjer for udvalgte fag på udvalgte årgange.
 5. At der afholdes skole-hjem-samtaler efter behov og mindst en gang om året.
 6. At skolehjemsamtalen inddrager elevplanen ligesom aftaler mv. kan noteres i elevplanen til skolehjemsamtalen.

Skolens ansvar

 • Skolen sikrer at forældrene gennem løbende orientering, samtaler og elevplan løbende får mulighed for at følge med i deres barns faglige og alsidige udvikling.
 • Skolen tilstræber at give forældrene viden om, hvordan de hjemme kan støtte deres barns læring. Hvis skolen vurderer, at eleven har faglige eller trivselsmæssige problemer eller behov for særlig opmærksomhed fra forældrene til at støtte udvikling, kommunikerer skolen dette til forældrene.
 • Skolen tager i sin orientering af forældrene om elevens udbytte af undervisningen hensyn til forældrenes forskellige forudsætninger.
 • Ved længerevarende omlægning i et fag/i en klasse, f.eks. forbindelse med orlov eller sygdom, orienteres forældrene af skolen.
 • Skolen anvender MU, MinUddannelse, hvor elevplanerne er.

Forældrenes ansvar

 • Forældrene tilstræber af have en løbende dialog med deres barn om barnets skolemæssige trivsel og udbytte heraf.
 • Forældrene følger op på indgåede aftaler om, hvordan de skal understøtte deres barns læring og trivsel.
 • Forældrene holder sig orienteret på Aula om indholdet i undervisningen, årsplaner, ugeplaner, lektier mv.
 • Hvis forældrene vurderer, at eleven har faglige eller trivselsmæssige problemer eller behov for særlig opmærksomhed fra skolen til at støtte en udvikling, kommunikerer forældrene dette til skolen.