Princip for understøttende undervisning

På Vestervangsskolen skal den understøttende undervisning tage udgangspunkt i skolens vision om at skabe en tryg skolegang med udgangspunkt i skolens værdier.

Princip for understøttende undervisning


Princip:


På Vestervangsskolen skal den understøttende undervisning tage udgangspunkt i skolens vision om at skabe en tryg skolegang med udgangspunkt i skolens værdier: Faglighed, fællesskab og fremsyn, hvor alle skal blive så dygtige de kan både fagligt og socialt. Den understøttende undervisning skal derfor fremme elevernes trivsel og lyst til læring.

Formål med princippet:

Princippet skal sikre, at den understøttende undervisning opleves som undervisning, der understøtter fagundervisningen, giver afveksling i skoledagen og mulighed for fordybelse. Den understøttende undervisning skal så vidt muligt bruges til at understøtte eleverne fagligt så eleverne gennem en anden faglig tilgang kan motiveres til at fordybe sig. Men også til at understøtte klassen og den enkelte elevs trivsel og relationer.

Målet er, at den understøttende undervisning rummer forløb og læringsaktiviteter, der spiller sammen med og støtter op om fagundervisningen, skaber variation i undervisningen fx ved at flytte undervisningen væk fra klasserummet, styrker elevernes læringsparathed, sociale kompetencer, alsidige udvikling, motivation og trivsel, vægter praktiske og anvendelsesorienterede undervisningsformer, der fremmer innovation, entreprenørskab og kreativitet.
Giver eleverne mulighed for at afprøve, træne og repetere de færdigheder og kompetencer de får i den fagopdelte undervisning.
Bidrager til at alle elever får en varieret skoledag med mulighed for motion og bevægelse.

I udskolingen medvirker den understøttende undervisning til at gøre eleverne mere uddannelses- og valgparate fx ved samarbejde med lokale virksomheder, ungdomsuddannelser og andre relevante tværfaglige samarbejdspartnere.
Skolen tilstræber, at den understøttende undervisning gennemføres, så alle elever får en varieret skoledag.

Skolen tilstræber, at eleven i den enkelte skoledag får mulighed for motion og bevægelse, der er tænkt pædagogisk sammen med den faglige undervisning.

Skolen tilstræber, at alle elever flere gange om ugen får lektiehjælp og faglig fordybelse, med varierede og differentierede læringsformer.

Skolen tilstræber, at elever og forældre bliver grundigt informeret om formålet og indholdet i konkrete aktiviteter. Skolen tilstræber at inddrage forældrenes viden og erfaring i den understøttende undervisning.

Den understøttende undervisning kan indeholde:


o Praktiske og emneorienterede forløb
o Træning af faglige færdigheder
o Særlige talentforløb for fagligt stærke elever
o Særlige faglige udviklingsforløb for fagligt svage elever
o Uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering
o De obligatoriske emner
o Løbende elevsamtaler om læringsmål med individuel feedback og opfølgning
o Motion og bevægelse

De formelle rammer:

Princippet ligger i forlængelse af såvel skolens værdiregelsæt og skolens øvrige principper som af kommunens mål og rammer samt Folkeskoleloven. Sidstnævnte angiver i § 16a, at: ”Den understøttende undervisning skal anvendes til forløb, læringsaktiviteter m.v., der enten har direkte sammenhæng med undervisningen i folkeskolens fag og obligatoriske emner, eller som sigter på at styrke elevernes læringsparathed, sociale kompetencer, alsidige udvikling, motivation og trivsel”.