Inklusion

Formålet er at sikre alle børn og unge mulighed for at indgå i et lærende, anerkende og udviklende fællesskab med udgangspunkt i skolens værdigrundlag.

Målet med Vestervangsskolens princip for inklusion er:

 • At alle elever, der går på skolen, har mulighed for at deltage aktivt i undervisningen.
 • At alle elever, der går på skolen, trives og føler sig som en del af fællesskabet.
 • At alle elever, uanset forudsætninger, udfordres fagligt og bliver så dygtige, som de kan.
 • At alle elever, uanset forudsætninger, bidrager til klassefællesskabet.

Ansvarsområder

Når det drejer sig om at sikre, at alle børn og unge mulighed for at indgå i et lærende, anerkendende og udviklende fællesskab, har både skole og hjem et centralt ansvar at løfte.

Skolens ansvar

Vestervangsskolen:

 • møder alle elever og forældre fordomsfrit og kommunikerer om og med dem på en positiv og konstruktiv måde.
 • arbejder med fleksible inkluderende læringsmiljøer, som en forudsætning for alles deltagelse i såvel det faglige- som sociale fællesskab.
 • tilstræber at inddrage eleverne så meget som muligt i det inkluderende arbejde på skolen og i klasserne.
 • tilstræber, at skolens personale, forældre og elever er tydeligt informeret om skolens værdigrundlag og ordensregler.
 • tilstræber at informere tydeligt om skolens antimobbestrategi til elever, forældre og skolens personale og gribe hurtigt og konstruktivt ind, hvis der er mobning på skolen.
 • tager initiativ til, at den enkelte klasses forældre formulerer aftaler for afholdelse af fester og fødselsdage, som understøtter fællesskabet og klassens sociale trivsel.
 • tilstræber, at undervisningen varetages af kompetent personale med en bred og opdateret viden om inklusionsarbejde.
 • tilstræber at udbyde en varieret undervisning, som tilgodeser børn med forskellige behov og læringsstile og anerkender forskelligheder som en værdi for klassens fællesskab.
 • tilstræber, at pædagoger og lærere har nem adgang til støtte og vejledning fra skolens ressourcepersoner og vejledere med specialviden i tilfælde af særlige problemstillinger i elevgruppen.
 • tilstræber, at alle forældrene er tydeligt informeret om, hvem de skal kontakte med spørgsmål, bekymringer eller ønsker – og hvordan dette kan gøres.
 • tilstræber, at forældre til børn med særlige behov vejledes eller henvises til vejledning om støtte til deres børns skolegang.
 • tilstræber at inddrage forældre til børn med særlige behov som en ressource for deres barns skolegang, blandt andet gennem inddragelse af deres viden om barnet.
 • tager ansvar for, at alle børn har praktisk mulighed for at deltage i klasse- og skoleaktiviteter, der er med til at bygge fællesskabet op.

Forældrenes ansvar

Forældrene på Vestervangsskolen:

 • tilstræber at sætte sig ind i og bakker op om skolens værdigrundlag, ordensregler og antimobbestrategi samt støtter deres børn i at gøre det samme.
 • tilstræber at tale anerkendende og konstruktivt om skolens personale, elever og andre forældre i deres børns påhør. I tilfælde af problemer eller bekymringer, for eksempel i forhold til inklusion, kommunikerer forældrene med klasselæreren, andre involverede lærere, skolens leder eller skolebestyrelsen i denne rækkefølge.
 • tilstræber at kommunikere åbent og konstruktivt med de andre forældre, så der skabes et miljø, hvor det er muligt at fortælle om sit eget barns problemer eller sine bekymringer vedrørende andre børn i klassen.
 • bidrager til at rygter om andre forældre, elever eller personale ikke viderebringes.
 • støtter skolens fællesskab ved som hovedregel at deltage i fælles arrangementer sammen med deres børn.
 • tager medansvar for, at alle elever kan deltage i private arrangementer som fødselsdage, legegrupper og klassefester.