Skole-hjem-samarbejde

Elevernes samlede udbytte af skolen afhænger af et godt samarbejde mellem skole og hjem.

Det er vigtigt, at den enkelte elev oplever respekt og samarbejde mellem forældre, lærere og pædagoger. Samarbejdet mellem skole og forældre skal bygge på gensidig respekt, en ligeværdig dialog samt engagement fra begge parter. Det betyder, at lærere og pædagoger i fællesskab stiller deres faglige og pædagogiske kompetencer til rådighed samt, at forældre engagerer sig i elevens skoledag og klassens sociale liv. Forældre og skole har derfor et fælles ansvar for at samarbejdet lykkes.

Udgangspunktet for skole/hjem samarbejdet på Vestervangsskolen er folkeskolelovens formålsparagraf § 1:

Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder, der: forbereder dem til videre uddannelse og giver dem lyst til at lære mere, gør dem fortrolige med dansk kultur og historie, giver dem forståelse for andre lande og kulturer, bidrager til deres forståelse for menneskets samspil med naturen og fremmer den enkelte elevs alsidige udvikling.

Formål

At den enkelte elev sikres et vellykket skoleforløb gennem et gensidigt, forpligtende og trygt samarbejde mellem skole og hjem.

Mål

Vestervangsskolen ønsker, at elever, forældre og skolens personale sammen skaber de bedste muligheder og forudsætninger for elevens skolegang. Vi ønsker, at samarbejdet skal bygge på gensidig tillid, åbenhed, forståelse og respekt for hinandens roller og situation, så vi samarbejder på baggrund af åbne, tillidsfulde og konstruktive dialoger. Samarbejdet foregår på forskellige niveauer:

 1. Den daglige dialog
 2. Elevsamtaler
 3. Skole/hjemsamtaler
 4. Forældremøder
 5. Kontaktforældre
 6. Skolebestyrelsen
 • Skolen er forpligtet til at få etableret kontakt til og samarbejde med alle forældre.
 • Skole og hjem orienterer løbende hinanden via Intra.
 • Det tilstræbes, at nye lærere og pædagoger i klassen præsenteres på førstkommende forældremøde og/eller på ForældreIntra.
 • Skolens ForældreIntra anvendes af alle parter.
 • Problemer, der opstår, tages op af de implicerede tidligst muligt, og der laves aftaler om initiativer til at forebygge gentagelser.
 • Henvendelser kan forventes besvaret inden for 2 arbejdsdage.
 • Elevsamtaler finder sted løbende gennem skoleåret.
 • Elevplanen er en naturlig del af skole-hjemsamarbejdet. Elevplanen bruges til en systematisk evaluering og opfølgning af den enkelte elevs udbytte af undervisningen. Målet er at forbedre elevens udbytte.
 • Nogle elever har behov for flere samtaler end andre. Dette vurderer teamet omkring eleven.
 • Elevplanen skal være digital, og den skal indeholde elevens fremtidige læringsmål, status på målene og den opfølgning læreren og eleven og eventuelt hjemmet skal lave.
 • Elevplanen skal bruges til at afklare elevens uddannelsesvalg, og samtidig skal den udfordre elevens valg.
 • Der afholdes årlige skole-hjemsamtaler med klassens lærerteam om elevens læring, progression (faglige udbytte) og trivsel.
 • Skole-hjemsamtaler finde sted løbende gennem skoleåret. Alle forældre skal indkaldes til mindst en samtale i løbet af skoleåret. Anden samtale afholdes efter behov. Netværksmøder kan gøre det ud for skole-hjemsamtaler. Det er ønskeligt, at der planlægges med 2 årlige samtaler, når der er stor udskiftning blandt personale eller ved klassesammenslag. Det anbefales, at eleverne fra 3. klasse deltager i skole/hjemsamtalerne.
 • Forældrene har mulighed for at være med til at sætte dagsordenen til forældresamtaler.
 • Der kan altid mellem skole og hjem aftales flere individuelle samtaler ved behov herfor – initiativ kan foretages af både forældre og skole.
 • Der afholdes årlige forældremøder.
 • Forældrene skal være med til at sætte dagsordenen til forældremøder.
 • Det tilstræbes, at der afholdes 2 forældremøder om året. Første forældremøde afholdes inden efterårsferien fra kl. 17.00.
 • Det tilstræbes, at der kun afholdes forældremøde for én (max 2) årgange af gangen.
 • Der dannes klasseforældreråd i alle klasser.
 • På først kommende forældremøde vælges kontaktforældre til klasserådet. Et sådan består af minimum 2 - 3 forældre.
 • Klasseforældrerådet opfordres til rullende udskiftning for at bevare kontinuiteten i arbejdet.
 • Det tilstræbes at personalet har mulighed for at deltage i 1 – 2 sociale arrangementer.
 • Klasseforældrerådet indgår i et samarbejde med skolebestyrelsens forældrevalgte, når der er behov for dette.
 • Skolebestyrelsens forældrevalgte er forældrenes stemme i bestyrelsen.
 • Skolebestyrelsen skal være med til at sikre, at forældre får medindflydelse på folkeskolen indenfor folkeskoleloven og kommunalbestyrelsens mål og rammer.
 • Skolebestyrelsen har indflydelse på alle områder, der vedrører skolens virksomhed inden for rammerne af folkeskoleloven og kommunens styrelsesvedtægt.
 • Alle kan rette henvendelse hertil. Kontakt oplysninger står på skolens hjemmeside.